Rozwój kompetencji kluczowych droga do sukcesu w Gminie Nysa

Data publikacji: 5 grudnia 2019

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

Gmina Nysa realizuje projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych droga do sukcesu w Gminie Nysa”

w ramach:  Osi priorytetowej IX-Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie 9.1.1  – Wsparcie kształcenia ogólnego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Projekt  realizowany jest w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020  w niżej wymienionych placówkach:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie,

2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie,

3) Szkoła Podstawowa w Białej Nyskiej,

5) Szkoła Podstawowa w Goświnowicach,

6) Szkoła Podstawowa w Kopernikach,

7) Szkoła Podstawowa w Niwnicy,

Całkowity koszt projektu wynosi  1 333 201,05 zł i obejmuje:

1)  dofinansowanie w kwocie 1 266 54053 zł z następujących źródeł:

a) ze środków europejskich w kwocie 1 133 220,89 zł,

b) ze środków dotacji celowej w kwocie 133 319,64 zł

2) wkład własny niefinansowy w kwocie 66 660,52 zł

Celem projektu jest wszechstronne wzmocnienie potencjałów edukacyjnych, a co za tym idzie wzmocnienie kapitału społecznego, w perspektywie krótko i długookresowej poprzez wzrost kompetencji kluczowych uczniów uczestniczących w zajęciach realizowanych w ramach projektu, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz stworzenie warunków do nauczania i uczenia się eksperymentalnego.

Projekt składa się z następujących  zadań:

1.  Szkolenia/warsztaty – łącznie 159  nauczycieli weźmie udział w szkoleniach w zakresie:

 – stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu  u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

 – doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli, niezbędnych do prowadzenia nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

– podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli, w tym w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK),

– pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz  pedagogiki specjalnej.

2. Zajęcia dodatkowe  Łącznie planuje się objęcie bezpłatnymi, dodatkowymi zajęciami 1026 dzieci. W ramach projektu odbywać się będą zajęcia wyrównawcze , rozwijające  oraz zajęcia oparte na metodach eksperymentu z następujących dziedzin: matematyki, przyroda, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka, język angielski i niemiecki. Prowadzone będą również zajęcia logopedyczne oraz korekcyjno – kompensacyjne. W trakcie realizacji projektu uczniowie otrzymają wsparcie w wysokości 5550 godzin zajęć dodatkowych.

3. Pomoce dydaktyczne   Do prawidłowej i efektywnej realizacji dodatkowych zajęć  zakupione zostaną  pomoce dydaktyczne.

Gminny Zarząd Oświaty w Nysie