Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II

Data publikacji: 21 maja 2020

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II

Zadanie Partnera – Gminy Nysa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.02.01-16-0001/19 z dnia 06.04.2020 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.2: Efektywność energetyczna

Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej dzięki przeprowadzeniu głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków na terenie Subregionu Południowego

Realizatorzy 14 jednostek samorządu terytorialnego:

Powiat Nyski – lider

Powiat Głubczycki

Powiat Prudnicki

Gmina Branice

Gmina Głubczyce

Gmina Prudnik

Gmina Biała

Gmina Łambinowice

Gmina Paczków

Gmina Głuchołazy

Gmina Nysa

Gmina Otmuchów

Gmina Skoroszyce

Gmina Grodków

Planowane efekty:

Projekt obejmuje termomodernizację 18 obiektów użyteczności publicznej:

 1. Szpital nr 2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach – budynek A (zakres rzeczowy realizowany przez Powiat Nyski na terenie Gminy Głuchołazy)
 2. Szpital nr 2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach – budynek B (zakres rzeczowy realizowany przez Powiat Nyski na terenie Gminy Głuchołazy)
 3. Budynek szkolno-przedszkolny w Gostomii (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Biała)
 4. Budynek szkolno-przedszkolny w Śmiczu (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Biała)
 5. Budynek przedszkola w Solcu (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Biała)
 6. Przedszkole Publiczne w Branicach (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Branice)
 7. Przedszkole nr 2 w Głubczycach (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Głubczyce)
 8. Budynek o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Głuchołazy)
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Grodków)
 10. Urząd Gminy w Łambinowicach (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Łambinowice)
 11. Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Nysa)
 12. Szkoła Podstawowa w Kałkowie (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Otmuchów)
 13. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Paczków)
 14. Urząd Miejski w Prudniku (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Prudnik)
 15. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chróścinie (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Skoroszyce)
 16. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głubczycach – Budynek szkoły (zakres rzeczowy realizowany przez Powiat Głubczycki na terenie Gminy Głubczyce)
 17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głubczycach – Budynek przynależnego do szkoły internatu (zakres rzeczowy realizowany przez Powiat Głubczycki na terenie Gminy Głubczyce)
 18. Sala sportowa wraz z łącznikiem Budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku (zakres rzeczowy realizowany przez Powiat Prudnicki na terenie Gminy Prudnik)

Efekty:

 1. redukcja ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery (efekt ekologiczny)
 2. zwiększenie efektywności energetycznej obiektów
 3. zwiększenia zastosowania odnawialnych źródeł energii

Produkty:

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 18 szt.

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 4 szt.

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 24 430,80 m2

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 12,00 szt.

Rezultaty:

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 21 746,18 GJ/rok, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 7 026 565,96 kWh/rok

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 2 424,87 ton równoważnika CO2 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 20 968,28 GJ/rok

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 33,07 MWh/rok

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 221,37 MWht/rok

Wartość projektu:

Wartość całkowita: 14 352 805,62 zł

Wydatki kwalifikowalne: 13 142 429,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): 5 726 572,00 zł

W tym Gmina Nysa:

Wartość całkowita: 2 000 501,97zł

Wydatki kwalifikowane: 1 510 513,66 zł

Dofinansowanie: 419 087,05zł (27,75%)

Realizacja: 2020 – 2022

Zobacz: www.mapadotacji.gov.pl