Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego

Data publikacji: 11 grudnia 2019

Gmina Nysa w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” realizuje prace termomodernizacyjne Żłobka nr 1 w Nysie, które obejmują: ocieplenie ścian i stropów, modernizację instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej, montaż instalacji solarnej i wentylacji mechanicznej. Prócz robót budowlanych zadanie obejmuje wydatki na czynności związane z nadzorem inwestorskim i promocją projektu.Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 1 461 342,75 zł, w której 1 129 217,75 zł stanowią wydatki podlegające dofinansowaniu w wysokości 937 500,00 zł.

Opis projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”

Projekt realizowanym przez 15 jednostek samorządu terytorialnego. Obejmuje termomodernizację 21 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na obszarze Subregionu Południowego. Zakres zaplanowanych prac termomodernizacyjnych obejmuje m. in.:

– ocieplenie przegród pionowych i poziomych budynków, – wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, – wymianę i modernizację systemów c.o., -wymianę źródeł ciepła na efektywne energetycznie, -wymianę i modernizację systemów c. w. u., -montaż lub modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji, -instalację energooszczędnego oświetlenia LED.

Produktami projektu będą:

-Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 21 szt., -Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1, -Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 8 szt., -Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 5,85 MWe, -Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,32 MWt, -Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 36 247,04 m2.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie efektywności energetycznej 21 budynków użyteczności publicznej objętych interwencją, redukcja emisji gazów cieplarnianych, a także zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

Okres realizacji : 01.08.2017 – 15.09.2018

Wartość:

Całkowita wartość projektu: 20 375 214,49 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 18 347 765,64 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 10 608 603,90 zł