Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSO w Nysie

Data publikacji: 11 grudnia 2019

Tytuł projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSO w Nysie

Realizacja: 2016-2018

Cel projektu:

zapewnienie lepszych warunków do rozwoju MŚP poprzez zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenu po dawnej Fabryce Samochodów Dostawczych w Nysie dzięki jego kompleksowemu uzbrojeniu.

Zakres:

Budowa nowej i przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, demontaż i przebudowa infrastruktury teletechnicznej, dokonanie niezbędnych rozbiórek zdegradowanych obiektów, zagospodarowanie terenu oraz budowa wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej

Planowane efekty:

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 11,5 ha

Uzbrojone tereny inwestycyjne przeznaczone są na sprzedaż przedsiębiorcom działającym w sektorze MŚP.

Wartość projektu: 22 803 632,41 zł (w tym wkład własny niepieniężny w postaci zakupionego gruntu 12 668 223,78 zł)

Dofinansowanie/wkład Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 4 511 619,73 zł

Wniosek realizowany w ramach poddziałania 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  2014-2020