Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych

Data publikacji: 27 stycznia 2022

Gmina Nysa wraz z polskimi i czeskimi partnerami realizuje transgraniczny mikroprojekt pn. „Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech” / „Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002851 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program Interreg VA Czechy – Polska.

Celem projektu jest stworzenie systemowego i trwałego instytucjonalnie narzędzia do monitorowania i skutecznego zapewniania bezpieczeństwa regionu przygranicznego Jeseník-Nysa za pomocą transgranicznego współdzielenia kamer. Przeanalizowane zostaną aktualne uwarunkowania prawne i ograniczenia w zakresie obsługi nagrań z kamer, danych analitycznych z systemów kamer oraz stosowania bezzałogowych statków powietrznych w Czechach i Polsce. Na podstawie analizy uwarunkowań krajowych oraz możliwości udostępniania danych (w nagłych przypadkach dane zanonimizowane, dane analityczne) zostaną określone warunki techniczne i organizacyjne dla wspólnego wykorzystania systemu kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem, z uwzględnieniem specyfikacji kamer. W celu wsparcia praktycznego zastosowania zostanie stworzona bezpieczna platforma techniczna z interfejsem, który pozwoli na współdzielenie nagrań z kamer lub wyjść analitycznych z nagrań z kamer z istniejącymi systemami. W ramach testów platformy pozyskane zostaną częściowe elementy kamer oraz środki bezzałogowe do weryfikacji możliwości udostępniania wybranych danych. Powstały system, oparty na współpracy partnerów umożliwi efektywne zarządzanie bezpieczeństwem w rejonach przygranicznych, poszerzy możliwości wzajemnego informowania się o zagrożeniach i zagrożeniach spowodowanych zarówno przez wpływy antropogeniczne, jak i naturalne. System będzie również przydatny na potrzeby zarządzania kryzysowego i współpracy służb ratowniczych. Autoryzowani użytkownicy zarówno po stronie czeskiej, jak i polskiej będą mogli szybko i skutecznie zareagować na sytuację i zmniejszyć jej negatywne skutki.

Partnerzy projektu:

  • Straż Pożarna i Ratownicza Województwa Ołomunieckiego – partner wiodący projektu
  • Miasto Jeseník
  • Okręgowa Dyrekcja Policji Obwodu Ołomunieckiego
  • Gmina Nysów
  • Gmina Głuchołazy

Całkowite wydatki budżetowe projektu wyniosą 248.115,00 €, pokrycie finansowe realizacji projektu zostało zapewnione ze środków własnych partnerów projektu oraz dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 210 897,75 €. Realizacja projektu nastąpi w latach 2021 – 2023. Całkowita wartość projektu przypadająca na partnera projektu Gminę Nysa to 52.230,00 €. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • Spotkanie Komitetu Sterującego Projektu
  • Spotkanie grupy ekspertów
  • Zakup sprzętu
  • Konferencja i prezentacja wyników projektu