Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesenik – Nysa

Data publikacji: 10 grudnia 2019

Gmina Nysa wraz z polskimi i czeskimi partnerami realizuje transgraniczny projekt pn. „Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesenik – Nysa“ współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w latach 2017-2019.

Całkowita wartość projektu przypadająca na partnera projektu Gminę Nysa to 303690,00 euro.

Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli zamieszkujących, jak i odwiedzających region Jesenik – Głuchołazy – Nysa. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wspólnej analizie występujących konkretnych zagrożeń (mających związek z sytuacjami spowodowanymi zmianami klimatycznymi i antropogenicznymi), stworzeniu wspólnego portalu informacyjnego, dzięki któremu strażacy będą mieli dostęp do jednolitych procedur działań ratowniczo-gaśniczych. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w regionie oraz zwiększenie gotowości służb ratowniczych jest czynnikiem, mającym bezpośredni wpływ nie tylko na sytuację mieszkańców, ale również na podniesienie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu. Stworzony system pozwoli na współdzielenie zasobów pomiędzy jednostkami przeciwpożarowymi w Republice Czeskiej i Polsce.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Wielopłaszczyznowa analiza zagrożeń i wspólne planowanie – w tym działaniu zostaną poddane ocenie ryzyka, poszczególne obszary oraz skutki transgraniczne. Do przetwarzania analizy zostaną utworzone grupy ekspertów składające się z przedstawicieli służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja) i organów zarządzania kryzysowego zarówno czeskiej, jak i polskiej strony. Na podstawie wyników analizy zagrożeń, będą tworzone dwujęzyczne, wspólne zasady postępowania w nagłych wypadkach w formie procedur. Całość będzie przeprowadzona, podczas czterech dwudniowych spotkań, zakończonych konferencją.
  2. Stworzenie interaktywnego portalu – kolejnym działaniem będzie łączenie systemów zarządzania ryzykiem poprzez stworzenie wspólnego portalu elektronicznego. Na wspólnym portalu (aplikacja internetowa), będą wyświetlane informacje na temat krajowych systemów np. monitorowania poziomu wody, alarmy pogodowe, itp. Interaktywny portal będzie zawierał wspólne plany i bazę kontaktów. Jego zasoby będą dostępne również w aplikacji mobilnej, zarówno w języku polskim, jak i czeskim.
  3. Doposażenie w niezbędny sprzęt – projekt przewiduje zakup potrzebnego sprzętu specjalistycznego. Straż pożarna w Ołomuńcu zostanie wyposażona w specjalistyczną autodrabinę z ujemnym kątem rozładunku. Dla OSP Jesenik przewidziany jest samochód dostawczy oraz zestaw narzędzi hydraulicznych. Gmina Nysa otrzyma ciężki samochód gaśniczy i specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Samochód gaśniczy zostanie przekazany do jednostki PSP w Nysie na zasadzie użyczenia, a reszta sprzętu będzie wykorzystywana przez jednostki OSP należące do gminy Nysa.
  4. Organizacja praktycznych szkoleń – całość projektu zostanie zakończona i podsumowana w trakcie zorganizowanych przez obie strony ćwiczeń taktycznych. Ćwiczenia odbędą się raz po polskiej i raz po czeskiej stronie. Celem ćwiczeń będzie sprawdzenie zgodności planów, poprawności działania procedur, zakupionego sprzętu i wyposażenia.

Więcej informacji na temat projektu na stronie Lidera Projektu:

http://www.hzscr.cz/clanek/hasici-obdrzeli-rozhodnuti-o-poskytnuti-dotace.aspx