Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa

Data publikacji: 11 grudnia 2019

 

 

 

„Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa – obszar Natura 2000 Forty Nyskie – poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr umowy: POIS.02.04.00-00-0182/16-00

 

”Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa – obszar Natura 2000 Forty Nyskie – poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego”

Projekt zostanie zrealizowany w Gminie Nysa, na obszarze Natura 2000 Forty Nyskie. Jego cel stanowi wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody w wyniku działań ochronnych. Aktualny stan faktyczny w zakresie ochrony powoduje, że cenne siedliska i gatunki narażone są na niekontrolowaną presję turystyczną.

Planowane do realizacji działania obejmują:

– kanalizację ruchu turystycznego poprzez wytyczenie ścieżki pieszo-rowerowej i postawienie ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery (po 10szt.) oraz 5szt. tablic dydaktycznych, z zamiarem odsunięcia presji turystycznej od siedliska grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego 9170 (Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum);

– uporządkowanie fortów z zalegających odpadów;

– postawienie 3 szt. tablic informacyjnych „Natura 2000” przy korytarzach Fortu Prusy;

– montaż 7szt. krat i 9szt. drzwi w celu odseparowania od turystów gatunku mopka 1308 (Barbastella barbastellus) hibernującego w korytarzach Fortu Prusy;

– realizacja prac pod nadzorem eksperckim dążących do poprawy stanu technicznego fortów poprzez wykonanie robót zgodnych z ekspertyzą budowlaną,

– wymiana 4szt. źródeł światła na lampy sodowe niskociśnieniowe w oświetleniu wzdłuż ul. Mieczysława I.

spot radiowy dot. realizacji projektu emitowany w lokalnym radiu

Cel główny projektu stanowi wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody obszaru Natura 2000 Forty Nyskie poprzez wdrożenie działań ochronnych na rzecz siedliska grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego 9170 (Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum) oraz gatunku mopka 1308 (Barbastella barbastellus).

Ww. cele wynikają z określonych potrzeb realizacji projektu, których zakres jest z kolei efektem przeprowadzonych badań terenowych. Należy do nich zaliczyć: kanalizację ruchu turystycznego poprzez wytyczenie ścieżki pieszo-rowerowej, poprawę stanu technicznego obiektów, zabezpieczenie wejść do określonych korytarzy, uporządkowanie obszaru oraz podnoszenie ekologicznej świadomości społecznej.

 

Całkowita wartość projektu 2.626.643,98 PLN

Dofinansowanie – 85%, tj. 2.232.647,38 PLN