Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa

Data publikacji: 11 grudnia 2019

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

„Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa – obszar Natura 2000 Forty Nyskie – poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr umowy: POIS.02.04.00-00-0182/16-00

 

”Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa – obszar Natura 2000 Forty Nyskie – poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego”

Projekt zostanie zrealizowany w Gminie Nysa, na obszarze Natura 2000 Forty Nyskie. Jego cel stanowi wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody w wyniku działań ochronnych. Aktualny stan faktyczny w zakresie ochrony powoduje, że cenne siedliska i gatunki narażone są na niekontrolowaną presję turystyczną.

Planowane do realizacji działania obejmują:

– kanalizację ruchu turystycznego poprzez wytyczenie ścieżki pieszo-rowerowej i postawienie ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery (po 10szt.) oraz 5szt. tablic dydaktycznych, z zamiarem odsunięcia presji turystycznej od siedliska grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego 9170 (Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum);

– uporządkowanie fortów z zalegających odpadów;

– wycinkę drzew i korzeni zgodnie z zaleceniami ekspertyzy budowlanej,

– działania kompensacyjne po pracach zabezpieczających wewnątrz obiektu (naprawa muru),

– wytyczenie edukacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki spacerowej,

– wykonanie drogi dojazdowej do centrum Fortu,

– odtworzenie rowu melioracyjnego,

– pozostałe roboty towarzyszące (mała architektura, nasadzenia, remont elewacji kaponiery wejściowej, zabezpieczenie terenu wokół dawnej latryny poprzez wykonanie bariery drewnianej wraz z wykonaniem przekrycia, przekrycia na studniach w korytarzach fortecznych, udrożnienie korytarzy łączących Fort i ścieżkę spacerową, naprawa zewnętrznych murów obwałowań fortu),

– postawienie tablic informacyjnych „Natura 2000” przy korytarzach Fortu Prusy;

– montaż krat i drzwi w celu odseparowania od turystów gatunku mopka 1308 (Barbastella barbastellus) hibernującego w korytarzach Fortu Prusy;

– realizacja prac pod nadzorem eksperckim dążących do poprawy stanu technicznego fortów poprzez wykonanie robót zgodnych z ekspertyzą budowlaną,

– wymiana  źródeł światła na lampy sodowe niskociśnieniowe w oświetleniu wzdłuż ul. Mieczysława I.

 

spot radiowy dot. realizacji projektu emitowany w lokalnym radiu

Cel główny projektu stanowi wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody obszaru Natura 2000 Forty Nyskie poprzez wdrożenie działań ochronnych na rzecz siedliska grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego 9170 (Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum) oraz gatunku mopka 1308 (Barbastella barbastellus).

Ww. cele wynikają z określonych potrzeb realizacji projektu, których zakres jest z kolei efektem przeprowadzonych badań terenowych. Należy do nich zaliczyć: kanalizację ruchu turystycznego poprzez wytyczenie ścieżki pieszo-rowerowej, poprawę stanu technicznego obiektów, zabezpieczenie wejść do określonych korytarzy, uporządkowanie obszaru oraz podnoszenie ekologicznej świadomości społecznej.

Poprzez realizację przedsięwzięcia Wnioskodawca planuje osiągnięcie następujących efektów ekologicznych:

  1. Poprawa jakości i stanu zachowania siedliska grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego 9170 (Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum) w następstwie oddalenia presji turystycznej z obszarów zalesionych przez tworzącą go roślinność.
  2. Poprawa warunków bytowania zimowego objętego przedmiotem ochrony gatunku mopka 1308 (Barbastella barbastellus), który dzięki uniemożliwieniu dostępu do korytarzy w których nietoperze przechodzą hibernację uniknie niepokojenia, niepożądanego zjawiska wybudzenia lub strącania śpiących osobników.
  3. Poprawa warunków pobytu mopków w okresie letnim i przelotowym poprzez dostosowanie stanu drzewostanu i obiektów w celu zapewnienia ich właściwego stanu użytkowego.
  4. Zwiększenie świadomości społecznej odnośnie obszaru Natura 2000 Forty Nyskie, jego wartości przyrodniczej oraz jej poszanowania.
  5. Poprawa stopnia czystości fortów poprzez uporządkowanie ich terenów z zalegających odpadów, w tym butelek, puszek oraz śmieci papierowych.

 

Całkowita wartość projektu 3.850.441,46 PLN

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 85%, tj. 2.636.098,44 PLN