Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Data publikacji: 1 lutego 2021

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nysie kadencja 2018-2020

Końcem grudnia 2020 roku zakończyła swoją pracę Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nysie – organ konsultacyjny i opiniodawczy, tworzony przez Burmistrza Nysy na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nysie na lata 2018-2020 utworzona została Zarządzeniem nr 1528/2018 Burmistrza Nysy z dnia 22 stycznia 2018 r. na wniosek:

 • Księstwa Nyskiego
 • Stowarzyszenia Mówimy Nieborakowi
 • Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Nysa
 • Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice
 • Stowarzyszenia LoV – Podaruj Trochę Miłości

Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady odbyło się w dniu 8 lutego 2018 roku.

W latach 2018-2020 w skład Rady wchodzili przedstawiciele Burmistrza Nysy, Rady Miejskiej w Nysie oraz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj:

 • Katarzyna Godyń – przedstawiciel Burmistrza Nysy,
 • Anatol Bukała – przedstawiciel Burmistrza Nysy,
 • Łukasz Bogdanowski – przedstawiciel Rady Miejskiej w Nysie,
 • Jacek Czuchraj – przedstawiciel Rady Miejskiej w Nysie,
 • Marcin Janik – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Grzegorz Łazowski – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Andrzej Stadnik – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Beata Szymczakowska – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Krzysztof Herman – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Marek Święs – przedstawiciel Rady Miejskiej w Nysie,
 • Jacek Tarnowski – przedstawiciel Rady Miejskiej w Nysie,
 • Jolanta Kochanowska – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Mariola Giera – przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Do zadań Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego należały m.in.:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 9 (m.in.: Roczny program współpracy Gminy Nysa
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami – 2019, 2020, 2021, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa – 2019, 2020, 2021, zmiana uchwały Nr XLI/618/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu na rzecz seniorów w Gminie Nysa na lata 2014-2023”, uchwała w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  i specjalistyczne usługi opiekuńcze);
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań
  do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz
  w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Ponadto, z inicjatywy Rady zorganizowane zostało spotkanie branżowe z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Gminy Nysa w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nysie na lata 2018-2020 obradowała:

 • 2018 rok: 9 razy,
 • 2019 rok: 4 razy,
 • 2020 rok: 3 posiedzenia zdalne (z uwagi na sytuację wywołaną pandemią).

8 lutego 2018r. wręczono nominacje członkom nowo utworzonej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych. W jej skład weszli przedstawiciele Burmistrza Nysy, Rady Miejskiej i organizacji pozarządowych. Na pierwszym posiedzeniu Rada w głosowaniu jawnym wybrała ze swojego grona przedstawicieli: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Kadencja GRDPP potrwa trzy lata.

Osoby, które chcą skontaktować się z Radą w celu przedstawienia swoich opinii lub propozycji proszone są o kontakt z Wydziałem Rozwoju Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie.

Skład Rady:

 • Katarzyna Godyń – przedstawiciel Burmistrza Nysy (wiceprzewodnicząca),
 • Anatol Bukała – przedstawiciel Burmistrza Nysy,
 • Marek Święs – przedstawiciel Rady Miejskiej w Nysie,
 • Jacek Tarnowski – przedstawiciel Rady Miejskiej w Nysie,
 • Jolanta Kochanowska – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Mariola Giera – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Andrzej Stadnik – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 • Beata Szymczakowska – przedstawiciel organizacji pozarządowych (przewodnicząca),
 • Krzysztof Herman – przedstawiciel organizacji pozarządowych

 


 

od lewej, górny rząd: Kordian Kolbiarz, Piotr Bobak, Łukasz Bogdanowski, Anatol Bukała, Andrzej Stadnik,

Marcin Janik, Katarzyna Godyń, Krzysztof Herman, Beata Szymczakowska, Grzegorz Łazowski, Zofia Kajling- Rudzka

 

GMINNA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA KADENCJĘ 2015 – 2017

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nysie na kadencję 2015 – 2017 powołana została zarządzeniem nr 371/2015 Burmistrza Nysy z dnia 11 sierpnia 2015 roku, ze zmianami.

W skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2015 – 2017 wchodzili:

Marcin Janik – Przewodniczący, przedstawiciel organizacji pozarządowych
Adam Zelent – Wiceprzewodniczący, przedstawiciel Rady Miejskiej w Nysie
Agnieszka Miecznikowska – przedstawicielka organizacji pozarządowych
Małgorzata Biedroń – przedstawicielka organizacji pozarządowych
Zdzisław Zelmanowicz – przedstawiciel organizacji pozarządowych
Jacek Czuchraj – przedstawiciel Rady Miejskiej w Nysie
Ewa Ozga – przedstawicielka organizacji pozarządowych
Katarzyna Godyń – przedstawicielka Burmistrza Nysy
Damian Kwiatkowski – przedstawiciel organizacji pozarządowych
Andrzej Stadnik – przedstawiciel organizacji pozarządowych
Marek Flakowski – przedstawiciel organizacji pozarządowych
Zofia Słomska – przedstawicielka organizacji pozarządowych
Zofia Kajling- Rudzka – przedstawicielka Burmistrza Nysy