Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Data publikacji: 5 grudnia 2019

Zapraszamy do zapoznania się z uchwalonym przez Radę Miejską w Nysie  dokumentem pt. ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”. Dzięki podjęciu uchwały w tym temacie, osoby i podmioty zainteresowane mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem długoterminowym, który wyznacza działania umożliwiające rozwój gospodarki obszaru Gminy Nysa, a także jej docelowe przekształcenie w gospodarkę niskoemisyjną.

Gospodarka niskoemisyjna to taka, w której rozwój gospodarczy opiera się na idei zrównoważonego rozwoju i przyczynia do realizacji następujących celów:

– ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;

– ograniczenie zużycia energii;

– zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych;

przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza.

Gospodarka niskoemisyjna jest związana ze wzrostem innowacyjności i wdrożeniem nowych technologii.

W PGN ujęte są działania m.in. z zakresu termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działania edukacyjne z tych obszarów, a także dotyczące zmian klimatu oraz oszczędności zasobów naturalnych. W ramach działań zaproponowanych dla poszczególnych sektorów gospodarki, planowane są zadania, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia zamierzonego celu. PGN ujmuje zarówno zadania gminy jak i interesariuszy zewnętrznych.