Zarządzenie nr 878/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 4 stycznia 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 878/2021 Burmistrza Nysy z dnia 4 stycznia 2021 roku, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021 – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia dla dzieci i młodzieży

Wraz z:

1)      Wzór oferty

2)      załącznik do oferty – Oświadczenie

3)      instrukcja wypełniania oferty

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie