Nyska Szkoła Ćwiczeń – postęp w realizacji projektu 28 kwietnia 2022

Data publikacji: 28 kwietnia 2022

W ramach Projektu „Nyska Szkoła Ćwiczeń” realizowanego w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Nysie zostały już zrealizowane następujące zadania:

 1. Wyposażenie pracowni szkół wiodących. Podczas procedury pierwszego zakupu nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych na to zadanie środków – do wykorzystania pozostała kwota 51 703,55. Dokonano dodatkowych zakupów sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych – zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dyrektorów szkół. Do pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Nysie zakupiono tablicę interaktywną z projektorem oraz pomoc dydaktyczną do nauki matematyki „Karty Grabowskiego”. Do pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Niwnicy zakupiono 11 laptopów z oprogramowaniem oraz drukarkę kolorową, natomiast pracownia przyrodnicza wzbogaciła się o drukarkę 3D wraz z zestawem filamentów. Wyposażenie pracowni ICT w Szkole Podstawowej w Białej Nyskiej uzupełniono o słuchawki do komputera (10 szt.) oraz myszy komputerowe (10 szt.).

Ostatecznie koszt 4 pracowni (wraz z „zieloną klasą”) wyniósł 632 462,19 zł.

 1. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli z wiodących szkół. W ramach zadania realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Nysie zostało przeszkolonych 48 nauczycieli. Wzięli oni udział w 48 godzinach szkoleń z zakresu: TIK, edukacji przyrodniczej, edukacji matematycznej i porozumiewania się
  w językach obcych. Podczas warsztatów nauczyciele zostali przygotowani do organizacji
  i prowadzenia zajęć pokazowych.
 2. Opracowanie materiałów dydaktycznych. W ramach zadania trenerzy/moderatorzy PODNiPPP opracowali materiały dydaktyczne do pracowni przedmiotowych i lekcji pokazowych.
 3. Organizacja konferencji. „III Opolskie Forum Edukacyjne” odbyło się w dniach 18-19 listopada 2021 r. (konferencja on-line) oraz 22 listopada 2021 r. – 5 warsztatów on-line. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i przedstawienie zmian zachodzących w oświacie, jak również wzmocnienie warsztatu pracy nauczycieli pracujących w NSC.

 

Zadania w trakcie realizacji:

 1. Funkcjonowanie Nyskiej Szkoły Ćwiczeń. Zadanie realizowanie w trybie ciągłym w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu.
 2. Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli ze szkół wiodących. Od kwietnia 2021 r. na platformie pl funkcjonują sieci współpracy w zakresach: TIK, edukacji matematycznej, edukacji przyrodniczej, porozumiewania się w językach obcych. Realizatorem zadania jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Nysie. W sieciach biorą udział nauczyciele, którzy ukończyli warsztaty metodyczne.
 3. Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli szkół wiodących i współpracujących. W ramach tego zadania prowadzone są warsztaty z zakresu: 1) Diagnoza kompetencji kluczowych uczniów, 2) Nowoczesne TIK w nauczaniu, w tym w nauczaniu zdalnym, 3) Profilaktyka pozytywna a wzmacnianie klimatu społecznego szkoły. Ze wsparcia korzystają nauczyciele z 10 szkół biorących udział w projekcie. Łącznie zostaną przeprowadzone 4 edycje warsztatów. Realizatorem zadania jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.
 4. Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli ze szkół wiodących i współpracujących. Od lutego 2021 r. na platformie pl funkcjonują sieci współpracy w zakresach: 1) innowacyjności i kreatywności, 2) praca z uczniem trudnym, 3) zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród uczniów. Ze wsparcia korzystają nauczyciele z 10 szkół biorących udział w projekcie. Zostaną przeprowadzone dwie edycje sieci. Realizatorem zadania jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.
 1. Szkolenia elearningowe dla nauczycieli szkół wiodących i współpracujących. W ramach
  prowadzone są następujące szkolenia elearningowe: 1) Formy i metody nauczania przyjazne mózgowi, 2) TIK w kształtowaniu kompetencji kluczowych w nauczaniu zdalnym, 3) Współpraca szkoły z rodzicami. W projekcie zaplanowano przeprowadzenie 3 edycji szkoleń. Ze wsparcia korzystają nauczyciele z 10 szkół biorących udział w projekcie. Realizatorem zadania jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.
 2. Sieci współpracy i samokształcenia dla studentów. Od lutego 2021 r. na platformie pl funkcjonują sieci współpracy w zakresach: 1) innowacyjności i kreatywności, 2) praca z uczniem trudnym, 3) zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród uczniów. Jest to wsparcie przewidziane dla studentów i studentek WSZiA w Opolu. Realizatorem zadania jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.
 3. Szkolenia elearningowe dla studentów. Rozpoczęły się w marcu 2021 r. i biorą w nich udział studentki i studenci WSZiA w Opolu. Prowadzone są następujące szkolenia elearningowe: 1) Formy i metody nauczania przyjazne mózgowi, 2) TIK w kształtowaniu kompetencji kluczowych w nauczaniu zdalnym, 3) Współpraca szkoły z rodzicami. Zaplanowano przeprowadzenie 2 edycji szkoleń. Realizatorem zadania jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.
 4. Konsultacje i mentoring dla studentów. W ramach zadania 60 studentów otrzyma po 2 godziny wsparcia w formie konsultacji oraz po 2 godziny wsparcia w formie mentoringu.
 5. Praktyki dla studentów. Praktyki są realizowane w szkołach wiodących i współpracujących. Studentki i studenci w ramach praktyk mogą uczestniczyć również w lekcjach pokazowych. Zaplanowano, że 10 studentów odbędzie praktyki i kolejnych 10 weźmie udział w lekcjach pokazowych.
 6. Organizacja konferencji. W projekcie zaplanowano przygotowanie i przeprowadzenie dwóch konferencji on-line. Pierwsza odbyła się w dniach 18-19 oraz 22 listopada 2021 r. Kolejną zaplanowano na październik br.
 7. Doradztwo dla nauczycieli ze szkół wiodących i współpracujących. Wsparciem objęci są nauczyciele ze szkół wiodących i współpracujących. W ramach zadania każda z 69 osób skorzysta z 2 godzin doradztwa.
 8. Organizacja lekcji pokazowych. Od września 2021 r. prowadzone są lekcje pokazowe, łącznie zaplanowano przeprowadzenie 48 lekcji, po 12 z każdego obszaru (TIK, porozumiewania się w językach obcych, edukacji matematycznej i edukacji przyrodniczej). Lekcje prowadzą nauczyciele, którzy wcześniej wzięli udział w warsztatach metodycznych.