Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Gminy Nysa

Data publikacji: 13 lipca 2023

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Gminy Nysa”

realizowany w ramach projektu grantowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej (w tym OZE) w budynkach
oświatowych”,
w ramach działania 1.3 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Nr umowy: 1338/2023/Wn08/OA-ew-ku/D

 

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Gminy Nysa”

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w Gminie Nysa – Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie i Szkoły Podstawowej w Białej Nyskiej, przez kompleksowe działania inwestycyjne obejmujące głęboką termomodernizację.

Odpowiedzią na niską efektywność energetyczną budynków szkół podstawowych objętych projektem, będzie przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji tych obiektów. Zrealizowane zostaną działania określone w opracowanych audytach energetycznych jako optymalne warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań:

 1. Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie. Roboty budowlane: ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nawiewników, modernizacja instalacji grzewczej, sterowanie czasowe instalacji cyrkulacji, zakres rzeczowy zgodny z audytem ex-ante.
 2. Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białej Nyskiej. Roboty budowlane: ocieplenie stropu wewnętrznego, ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja c.w.u., modernizacja instalacji grzewczej, zakres rzeczowy zgodny z audytem ex-ante; częściowo modernizacja c.w.u. oraz instalacji grzewczej – kotłownia (wydatki niekwalifikowane).
 3. Nadzór inwestorski, nadzór przyrodniczy
 4. Montaż budek lęgowych.
 5. Działania informacyjno-promocyjne.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu:

 1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 2 szt.
 2. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 5 732,1 m2
 3. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.

oraz wskaźniki rezultatu:

 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 2 711,2 GJ/rok
 2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej – 2 723,6 GJ/rok
 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 286,7 Mg CO2/rok
 4. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 3 409,2 GJ/rok
 5. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 947 000,0 kwh/rok

Całkowita wartość projektu – 6.002.543,29 zł

Dofinansowanie – 4.825.252,98 zł