Monitoring trwałości projektu

Data publikacji: 26 stycznia 2023

Zgodnie z Procedurą monitorowania trwałości projektu wszyscy beneficjenci konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (nr 1473/2022) złożyli w grudniu 2022 r. oświadczenia, iż laptopy będące przedmiotem darowizny są utrzymywane w należytym stanie technicznym oraz użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Takie oświadczenia składane będą co 6 miesięcy do końca okresu trwałości projektu, tj. co najmniej do końca 2024 r. Ponadto w Procedurach monitorowania zawarta jest klauzula, że Gmina Nysa – Gminny Zarząd Oświaty w Nysie zachowuje prawo do żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia w okresie trwałości projektu.