Realizacja projektu – zajęcia dodatkowe

Data publikacji: 8 stycznia 2020

Realizacja projektu pn. „Wszystko zaczyna się w przedszkolu w ramach”
Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie 9.1.3. – Wsparcie edukacji przedszkolnej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

W okresie od września 2017 roku do czerwca 2018 roku w 12 przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nysa odbywały się bezpłatne dodatkowe zajęcia z logorytmiki i zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W roku szkolnym 2017/2018 wzięło w nich udział 723 dzieci. Zajęcia odbywały się w 36 grupach (16 grup realizowało zajęcia logorytmiczne i 20 grup – zajęcia ruchowe). Każda grupa zajęciowa zrealizowała po 39 godzin zajęć, co daje łącznie 1404 godziny zajęć. Zajęcia z logorytmiki prowadzone były przez 1 nauczycielkę, a zajęcia ruchowe przez dwie nauczycielki.

W roku akademickim 2017/2018 siedem nauczycielek ukończyło 3 semestralne studia podyplomowe na następujących kierunkach: pedagogika specjalna, surdopedagogika i oligofrenopedagogika, a pięć nauczycielek kontynuuje studia na kierunku logopedia.

W ramach projektu w okresie od września do listopada 2017 roku 60 nauczycielek (3 grupy po 20 osób) wzięło udział w szkoleniach/warsztatach w następujących zakresach: „Komunikacja”, „Praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych” oraz „Kształtowanie umiejętności społecznych”.

Od września 2018 roku będą odbywały się zajęcia badawcze i kreatywne. Docelowo w dodatkowych zajęciach weźmie udział 680 dzieci. Zajęcia badawcze będą prowadzone w grupach do 10 osób, a kreatywne w grupach do 20 osób. Zostanie utworzonych 48 grup zajęciowych w 12 przedszkolach. Zajęcia realizowane będą przez nauczycielki zatrudnione w przedszkolach, a podczas zajęć wykorzystywane będą zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne.

Biuro Projektu:

Gminny Zarząd Oświaty w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
tel. 77 40 80 609