Szkolenia dla nauczycieli

Data publikacji: 8 stycznia 2020

Realizacja projektu pn. „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” w ramach

Osi priorytetowej IX-Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie 9.1.3. – Wsparcie edukacji przedszkolnej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Od ponad dwóch miesięcy w 12 przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nysa odbywają się bezpłatne dodatkowe zajęcia z logorytmiki i zajęcia ruchowe dla dzieci. Docelowo w roku szkolnym 2017/2018 weźmie w nich udział 680 dzieci. W drugim roku realizacji projektu tj. w roku szkolnym 2018/2019 będą odbywały się zajęcia badawcze i kreatywne. Zajęcia realizowane są przez nauczycielki zatrudnione w przedszkolach, a podczas zajęć wykorzystywane są zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne.

W ramach projektu 40 nauczycielek wzięło udział w szkoleniach/warsztatach. W dniu 30 września 2017 roku 20 nauczycielek szkoliło się w zakresie „Komunikacji”, a w dniu 28 października 2017 roku kolejnych 20 nauczycielek uczestniczyło w szkoleniu/warsztacie pt. „Praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych”.

Ostatnie szkolenie/warsztat o tematyce „Kształtowanie umiejętności społecznych” odbędzie się 18 listopada 2017 roku. Łącznie zostanie przedszkolnych 60 nauczycielek. Szkolenia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie i prowadzone są przez firmę IMAGO Tomasz Kulig. Od października 12 nauczycielek rozpoczęło studia podyplomowe na kierunkach: logopedia, oligofrenopedagogika, surdopedagogika i pedagogika specjalna.