Zajęcia badawcze i kreatywne – podsumowanie

Data publikacji: 8 stycznia 2020

Realizacja projektu pn. „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” w ramach

Osi priorytetowej IX-Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie 9.1.3. – Wsparcie edukacji przedszkolnej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

W okresie od września 2018 roku do czerwca 2019 roku w 12 przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nysa odbywały się bezpłatne dodatkowe zajęcia badawcze i zajęcia kreatywne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Wzięło w nich udział 693 dzieci (353 dziewczynek i 340 chłopców). Zajęcia badawcze były prowadzone  w grupach do 10 osób, a kreatywne w grupach do 20 osób. Zajęcia odbywały się w 48 grupach (25 grup realizowało zajęcia badawcze i 23 grupy – zajęcia kreatywne). Każda grupa zajęciowa zrealizowała po 39 godzin zajęć, co daje łącznie 1872 godziny zajęć.

W roku akademickim 2018/2019 pięć nauczycielek ukończyło studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej oraz sześć nauczycielek ukończyło 3 semestralne studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna.