Zakończyła się realizacja projektu

Data publikacji: 8 stycznia 2020

Zakończyła się realizacja projektu  pn. „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa IXWysoka jakość edukacji,

Poddziałanie 9.1.3 – Wsparcie edukacji przedszkolnej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

 

Celem projektu było zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nysa wpływającej na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym.

Projekt  realizowany był od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku w następujących gminnych przedszkolach:

1) Przedszkole nr 1 w Nysie,

2) Przedszkole nr 5 Integracyjne w Nysie,

3) Przedszkole nr 6 w Nysie,

4) Przedszkole nr 8 w Nysie,

5) Przedszkole nr 9 w Nysie,

6) Przedszkole nr 10 w Nysie,

7) Przedszkole nr 12 w Nysie,

8) Przedszkole nr 14 w Nysie,

9) Przedszkole w Białej Nyskiej,

10) Przedszkole w Goświnowicach,

11) Przedszkole w Kopernikach,

12) Przedszkole w Niwnicy.

Projekt składał się z 3 zadań:

1. „Zajęcia dodatkowe dla dzieci”.  W ramach realizacji tego zadania przeprowadzono łącznie 3276 godzin bezpłatnych, dodatkowych zajęć dla dzieci przedszkolnych: w roku szkolnym 2017/2018 zrealizowano 1404 godziny zajęć z logorytmiki i zajęć ruchowych, a w roku szkolnym 2018/2019 – 1872 godzin zajęć badawczych i kreatywnych. Zajęcia odbywały się w grupach liczących do 20 osób, z wyjątkiem zajęć badawczych – te grupy liczyły maksymalnie 10 osób. Utworzono łącznie 84 grupy zajęciowe: 16 grup logorytmicznych, 20 ruchowych, 25 badawczych i 23 kreatywne. Każda grupa zrealizowała w danym roku szkolnym po 39 godzin zajęć. W zajęciach projektowych wzięło udział  łącznie 1083 dzieci.

2. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli”:

a) studia podyplomowe –  18 nauczycielek zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nysa ukończyło studia podyplomowe na następujących kierunkach:  pedagogika specjalna (7 osób),  logopedia (5 osób),  surdopedagogika (3 osoby), oligofrenopedagogika (3 osoby).

b) szkolenia/warsztaty – łącznie 60 nauczycielek wzięło udział w szkoleniach o tematyce: „Komunikacja” (20 osób), „Praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych” (20 osób) oraz „Kształtowanie umiejętności społecznych” (20 osób).

3. „Pomoce dydaktyczne”.   Do prawidłowej i efektywnej realizacji zajęć zakupiono różnorodne pomoce dydaktyczne (m.in. sprzęt sportowy, materiały plastyczne, programy multimedialne i pomoce do zajęć z logorytmiki, szafki z instrumentami muzycznymi, gry logiczne, zestawy gier planszowych) na kwotę 134 391,00 zł.

Całkowity koszt projektu wyniósł 578 657,78 zł, w tym uzyskane dofinansowanie to 491 745,29 zł, wkład własny niefinansowy – 86 912,49 zł.