Zarządzenie Nr 2243/2024 Burmistrza Nysy z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa w roku szkolnym 2024/2025

Zarządzenie Nr 2243/2024 Burmistrza Nysy z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa w roku szkolnym 2024/2025

Kategoria: Aktualności, Nauka i edukacja
26 stycznia 2024
DRUKUJ

Zarządzenie Nr 2243/2024 Burmistrza Nysy z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa w roku szkolnym 2024/2025.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005) zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2
Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola oraz danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
w publicznej szkole podstawowej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
§ 3
Określa się następującą procedurę odwoławczą:
1. Do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych – składanie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
2. Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Komisja Rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia.
3. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnej odmowy przyjęcia rodzic/ opiekun prawny może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
4. Do 7 dni od złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej dyrektor rozpatruje odwołanie. O wyniku odwołania dyrektor informuje pisemnie (list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) rodziców/ opiekunów prawnych.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, zespołów szkolno – przedszkolnych oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Nysa.
§ 5
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Nysie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu oraz tablicach ogłoszeń i stronach internetowych przedszkoli, zespołów szkolno – przedszkolnych oraz szkół podstawowych
z oddziałami przedszkolnymi.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kordian Kolbiarz
Burmistrz Nysy

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

Obwieszczenie Starosty Nyskiego

24 lipca 2024  

Starosta Nyski zawiadamia, że 17.07.2024 r. na wniosek Burmistrza Nysy została wydana decyzja nr 3/24 (znak sprawy AB.6744.2.2024.DO) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w Skorochowie”, usytuowanej na obszarze: gminy Nysa, jednostka ewidencyjna – Nysa – obszar wiejski, obręb Skorochów.

Badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych

Badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych

24 lipca 2024  

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym  w ramach Partnerstwa gmin Nysa, Głuchołazy, Otmuchów oraz powiatów Nyskiego i Prudnickiego i  do wypełnienia poniższej ankiety, dotyczącej przemieszczania się mieszkańców tychże gmin.

W sobotę w Rynku czasowo zamknięty będzie ruch samochodowy i parking

W sobotę w Rynku czasowo zamknięty będzie ruch samochodowy i parking

23 lipca 2024  

Informujemy mieszkańców oraz turystów, że w najbliższą sobotę 27 lipca 2024 r. na Rynku w Nysie odbędzie się uroczysty przemarsz wraz z apelem historycznych wojsk uczestniczących w obchodach Dni Twierdzy Nysa 2024. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników przemarszu oraz zgromadzonej publiczności zostanie czasowo zamknięty ruch samochodowy i parking w centralnej części Rynku.

Kolejny koncert na Placu Paderewskiego

Kolejny koncert na Placu Paderewskiego

23 lipca 2024  

Zapraszamy na kolejny koncert na Placu Paderewskiego.

EFS Opolskie