[USC/1] ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO WYWIERAJĄCEGO SKUTKI PRAWNE

Data publikacji: 16 lipca 2019

Opis procedury:
Osoby planujące zawrzeć związek małżeński tzw. ślub konkordatowy winny wystąpić o wydanie: zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Podstawą wydania w/w zaświadczenia jest złożenie zapewnienia o braku jakichkolwiek przeszkód prawnych wyłączających zawarcie związku małżeńskiego.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Nysie  – Urząd Stanu Cywilnego (parter, pok. 08 , tel.: 77 4080 547)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Termin załatwienia sprawy:

 • Bez zbędnej zwłoki po wcześniejszym telefonicznym bądź osobistym umówieniu terminu wizyty w USC oraz po uprzednim wprowadzeniu wymaganych aktów stanu cywilnego do System Rejestrów Państwowych.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek USC/1 o wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego,
 • dokumenty stwierdzające tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport),
 • nieletnie kobiety: prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa,
 • dowód opłaty skarbowej uiszczonej na konto właściwego USC (w miejscu zawarcia małżeństwa),
 • gdy jedna ze stron jest cudzoziemcem wymagane są dodatkowo:
  • akt urodzenia (oryginał wraz z tłumaczeniem przysięgłym),
  • akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu lub akt małżeństwa i dokument potwierdzający jego ustanie, unieważnienie lub potwierdzający nieistnienie małżeństwa,
  • dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym wnioskodawca może zawrzeć małżeństwo w Polsce,
  • dokument stwierdzający że zgodnie z prawem kraju, którego jest obywatelem ma możność zawarcia związku małżeńskiego w Polsce z Polką /Polakiem. Po dokument należy zwrócić się do swojego urzędu stanu cywilnego lub swojej placówki dyplomatycznej znajdującej się na terenie Polski. Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć takiego dokumentu (np. jego kraj nie wydaje takich dokumentów) winien przedłożyć zwolnienie z wymogu przedłożenia takiego dokumentu. Zwolnienia wydają sądy rejonowe na wniosek cudzoziemca.

Opłaty

 • Za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł.

Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem w kasie Urzędu Miejskiego bądź na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Opole
nr konta: 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

W przypadku jeżeli małżeństwo jest zawierane poza gminą Nysa – należy wnieść opłatę na konto urzędu gdzie będzie sporządzony akt małżeństwa.

Uwagi

 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubu wyznaniowego jest ważne przez 6 miesiące od daty wydania,
 • wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego może odbyć się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całej Polski,
 • w sprawie wydawania zaświadczeń zainteresowani przyjmowani są w godzinach pracy urzędu stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy
Odmowa przyjęcia przez Urząd Stanu Cywilnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego odbywa się na piśmie, a osoba zainteresowana w terminie 14 dni może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie.

Załączniki

[USC/1] Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego
39 KB