[USC/7] WPISANIE AKTU STANU CYWILNEGO (ZAGRANICZNEGO) DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO

Data publikacji: 17 lipca 2019

Opis procedury:
Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do rejestru stanu cywilnego na wniosek osoby lub z urzędu.
Transkrypcja zagranicznego aktu polega na wiernym przepisaniu jego treści, uwzględniając tyko te dane które przewiduje prawo polskie. Natomiast akt, który nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie, ma zmniejszoną moc dowodową. Taki akt może być uzupełniony lub sprostowany na wniosek strony.
Transkrypcja aktu zagranicznego to czynność materialno-techniczna wybranego kierownika USC.
Nie można transkrybować aktu zagranicznego, który wywołuje wątpliwości co do jego autentyczności, zawiera poprawki, jest zniszczony, nieczytelny.
Nie jest również dopuszczalne, aby transkrybować ten sam akt dwukrotnie na terenie tego samego kraju.
Transkrypcji można dokonać bez względu na to, czy osoba, której akt dotyczy, jest obywatelem polskim czy cudzoziemcem. Zagraniczny akt można wpisać bez względu na jego datę wystawienia i datę zdarzenia którego akt dotyczy. Prawo polskie nie przewiduje obowiązku wpisu aktu zagranicznego.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski w Nysie  – Urząd Stanu Cywilnego (parter, pok.010 , tel.: 77 40 80 628);

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu
 • prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki, każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie, po zebraniu niezbędnej dokumentacji.

Wymagane dokumenty

 • wniosek – formularz USC/7/A, USC/7/B, USC/7/C
 • oryginalny odpis aktu stanu cywilnego (aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu) wraz z jego urzędowym przekładem na język polski lub odpis wielojęzyczny,
 • dokument tożsamości.

Opłaty

 • 50 zł – za wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu aktu zagranicznego,
 • 39 zł – za wydanie odpisu zupełnego po odtworzeniu aktu,
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo.

Wnoszone w wydziale – bezpośrednio przy załatwianiu sprawy w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie bądź na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Opole
nr konta: 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

 

Tryb odwoławczy
Do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem kierownika USC w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy.