REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY NYSA

Data publikacji: 5 marca 2021

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY NYSA

Kogo dotyczyPrzedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Termin załatwienia sprawyBurmistrz dokonuje wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu poprawnie wypełnionego wniosku o wpis wraz z wymaganymi dokumentami.
Wymagane dokumenty1.       Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

2.       Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
o następującej treści:

 

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.”

 

OpłatyZgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

1.       Opłata skarbowa za uzyskanie wpisu do rejestru – 50 zł;

2.       Opłata skarbowa za zmianę wpisu (dotyczy rozszerzenia zakresu działalności) – 25 zł;

3.       Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski O/Opole:

18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

Tryb odwoławczyNie dotyczy
Uwagi
i dodatkowe informacje
1.         W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

2.         W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Nysy, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Podstawa Prawna1.       Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej