[PS/KZ/1] ZAWIADOMIENIE O IMPREZIE ARTYSTYCZNEJ, ROZRYWKOWEJ

Data publikacji: 20 kwietnia 2023

Opis procedury:

Celem zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nysie właściwie wypełniony formularz zawiadomienia zawierający dane organizatora imprezy, nazwę, rodzaj, miejsce i termin imprezy, przewidywaną liczbę uczestników, planowane środki bezpieczeństwa oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg imprezy należy złożyć.

Formularz zawiadomienia do pobrania w Urzędzie Miejskim w Nysie (pok. 221) lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie, Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków, pok. 221 (piętro II), tel. 77 4080578.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Termin załatwienia sprawy:

Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Burmistrz Miasta wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub niespełnione zostały wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem).

Niewydanie przez organ ww. decyzji w ustawowym terminie oznacza uznanie imprezy za dopuszczalną.

Wymagane dokumenty:

Kompletny, wypełniony formularz zawiadomienia. Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy. Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się organizatorowi w terminie 3 dni.