[PP/6] SPORZĄDZENIE / ZMIANA AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (PLANU OGÓLNEGO GMINY LUB MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO)

Data publikacji: 15 grudnia 2023

Opis procedury.

Procedura uchwalania planu ogólnego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowana została w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.). Zgodnie z art. 27 ww. ustawy, procedurę tę stosuje się także do zmiany planu ogólnego gminy lub planu miejscowego.
Do sporządzania i uchwalania planu miejscowego albo jego zmiany dopuszcza się, w określonych w ustawie przypadkach, zastosowanie postępowania uproszczonego.

Wniosek w sprawie sporządzenia lub zmiany planu ogólnego gminy bądź planu miejscowego należy złożyć na formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. Do rozpatrzenia tego wniosku nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek taki nie jest wnioskiem w indywidualnej sprawie w rozumieniu K.p.a., a ma on jedynie charakter postulatywny. Nie jest określony przepisami termin, w jakim wniosek powinien zostać rozpatrzony. Wszystkie wnioski o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego gromadzone są w prowadzonym przez tut. organ rejestrze.

W celu oceny aktualności planu ogólnego i planów miejscowych burmistrz dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania, z uwzględnieniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego lub planu ogólnego. Przekazuje Radzie Miejskiej wyniki analiz, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie aktualności planu ogólnego i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje odpowiednie działania. Wynikiem wykonanych analiz jest zarządzenie Burmistrza w sprawie przyjęcia wieloletniego programu ich sporządzania.

W przypadku stwierdzenia konieczności sporządzenia lub zmiany aktu planowania przestrzennego, termin przystąpienia do prac wyniknie z ww. wieloletniego programu oraz z woli podjęcia przez Radę Miejską stosownej uchwały intencyjnej. Przed przystąpieniem do sporządzenia lub zmiany planu miejscowego Burmistrz wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych. Następnie kieruje do Rady Miejskiej wniosek o podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia bądź zmiany planu. Po rozpoznaniu wniosku Rada Miejska podejmuje stosowną uchwałę intencyjną. Integralną częścią uchwały, o której mowa wyżej jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.

Jednostka odpowiedzialna.
Urząd Miejski w Nysie – Wydział Planowania Przestrzennego (IIp., pok. 223, tel. 77 4080571).

Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.).

Termin odpowiedzi:
Termin zmiany / sporządzenia aktu planowania przestrzennego nie jest możliwy do określenia.
Należy we własnym zakresie śledzić informacje i ogłoszenia o rozpoczęciu procedury planistycznej dotyczącej sporządzenia lub zmiany aktu planowania przestrzennego dla danego terenu oraz o terminie składania wniosków i uwag. Uzyskanie informacji, czy złożony wniosek został uwzględniony możliwe jest przed rozpoczęciem konsultacji społecznych kiedy Burmistrz sporządza wykaz wniosków do projektu aktu planowania przestrzennego wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem. Jeżeli wniosek nie został uwzględniony, możliwe jest wniesienie uwagi dotyczącej rozwiązań przyjętych w projekcie aktu – w terminie określonym w ogłoszeniu o rozpoczęciu konsultacji społecznych. Przed przedstawieniem radzie gminy projektu aktu planowania przestrzennego Burmistrz opracowuje raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych, zawierający w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji. Propozycja rozpatrzenia wniosków do projektu aktu planowania przestrzennego i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Z obszarami, dla których sporządzane są nowe akty planowania przestrzennego i ich zmiany,  można zapoznać się w systemie informacji przestrzennej gminy Nysa pod adresem www.nysa.e-mapa.net , po włączeniu warstwy „Zagospodarowanie przestrzenne – Obszary przystąpień”.

Z „Wieloletnim Programem Sporządzania Planów” można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie pod adresem www.nysa.eu w zakładce „Ogłoszenia dotyczące planowania przestrzennego”.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego, składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Składający wniosek lub uwagę do projektu aktu planowania przestrzennego, podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
  • we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Nysa, poprzez adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
  • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu sporządzenia lub zmiany aktu planowania przestrzennego;
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych takim jak usługodawca pocztowy, organy kontrolne, dostawcy usług IT, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

Informujemy również, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji o źródle pozyskania danych, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.