[IDG/DG/5/B] ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH I REGULARNYCH SPECJALNYCH W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

Data publikacji: 16 lipca 2019

Opis procedury:

W ramach tej procedury można wnioskować o wydanie/zmianę:

 • zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych
  w krajowym transporcie drogowym, składając właściwie wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Biuro ds. Inwestorów i Działalności Gospodarczej (II piętro, pok. 211, tel. 77 4080603 lub 564)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat
  za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego
  i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Natomiast w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Wymagane dokumenty:

Na wykonywanie przewozów regularnych:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych,
 • kserokopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki,
 • godziny odjazdów środków transportowych,
 • długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami,
 • kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną
  i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 • cennik,
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

 

Na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych,
 • kserokopia  licencji  na  wykonywanie  krajowego  transportu  drogowego osób,
 • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania
  z przewozu,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki,
 • godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych,
 • długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami
 • liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie
  z rozkładem jazdy,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną
  i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami
  lub zarządzającymi.

Opłaty:

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym pojazdem samochodowym wynosi:

 1. dla przewozu regularnego – obszar gminy:
 • do 1 roku – 100zł
 • do 2 roku – 150zł
 • do 3 roku – 200zł
 • do 4 roku – 250zł
 • do 5 roku – 300zł

2. dla przewozu regularnego specjalnego wynosi 50% odpowiedniej opłaty jak dla przewozu regularnego.

Zmiana zezwolenia = 10% odpowiedniej opłaty jak za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym

 

wnoszone:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie (po uprzednim wystawieniu kwitu kasowego w pok. 211 – II piętro)   lub
 • na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. O/Opole 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

 

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Nysy (tj. organu, który wydał decyzję), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi:

W przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego .

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Link do usługi elektornicznej na platformie ePUAP

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób
40 KB