[IDG/DG/3/A] [IDG/DG/3/F] ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Data publikacji: 5 stycznia 2022

Opis procedury:

 • Przedsiębiorca chcący sprzedawać napoje alkoholowe w sklepie lub barze winien złożyć właściwie wypełniony wniosek wraz z załącznikami.
 • Przedsiębiorca, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę może uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych po uprzednim złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku (katering).

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie –  Biuro ds. Inwestorów i Działalności Gospodarczej

(pok. 211, tel. 77 4080564)

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Uchwała Nr LVII/864/18 Rady Miejskiej w Nysie  z dnia 25.09.2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nysa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 • Uchwała Nr XXI/344/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20.03.2020r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Nysa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Uchwała Nr LVII/863/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25.09.2018r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.– zm. Uchwała Nr LIX/892/18 z dnia 13.11.2018r..

 

Termin załatwienia:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

Wymagane dokumenty – zezwolenie stałe:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
 • zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku wielorodzinnego,
 • decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie o zatwierdzeniu zakładu,

 

Załączniki wniosku winny być oryginalne lub w formie kopii poświadczonej za zgodność w sposób określony w KPA (art. 76a)

 

Uzyskanie zezwolenie „kateringowego” nie wymaga złączania do wniosku dokumentów.

 

Opłaty

 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł. – jeżeli jest wymagana

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie:  ING Bank Śląski S.A. O/Opole 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809 (na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku o wydanie zezwolenia.

 • Opłata za zezwolenie winna być wniesiona przed jego wydaniem.

Opłata podstawowa roczna za:

 • zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa wynosi 525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.

W roku uzyskania lub utraty ważności zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata dla przedsiębiorcy kontynuującego sprzedaż napojów alkoholowych – zależna od wartości sprzedaży  napojów alkoholowych wykazaną w oświadczeniu za rok uprzedni

W przypadku gdy roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

Uwagi

 • zezwolenie/decyzję wydaje się po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie (nie dotyczy zezwoleń dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę)

 

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Nysy w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji/zezwolenia.

Link do usługi elektornicznej na platformie ePUAP

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering)