ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP ORAZ POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP

Data publikacji: 28 listopada 2019

Opis procedury:
Osoba wyjeżdżająca za granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, oraz powracająca z zagranicy jest obowiązana zgłosić swój wyjazd, lub powrót  organowi gminy, wypełniając stosowny formularz meldunkowy.
Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Nysie, Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 034 (parter) tel.: 77 40 80 637

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. , poz. 1397).

Termin załatwienia:
Na miejscu z chwilą zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:
–   formularz
– „zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”
– „zgłoszenie  powrotu  z  wyjazdu  poza  granice  Rzeczypospolitej  Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy”

–   dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej wyjazd lub powrót do wglądu,

–  w przypadku cudzoziemca ważny dokument podróży i dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

–   w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika – pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.

Opłaty:
Bez opłat.

Na wniosek osoby zgłaszającej wyjazd lub powrót organ gminy wydaje zaświadczenie o dokonanej czynności meldunkowej. Wydanie takiego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Uwagi:
–    obywatel polski
, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Wyjazd na stałe skutkuje wymeldowaniem z pobytu stałego i czasowego. Jeżeli obywatel polski wyjeżdża na pobyt czasowy, dłuższy aniżeli 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd i powrót,

–    cudzoziemiec przebywający i zameldowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zgłosić swój wyjazd poza granice RP jak wyżej,

–    obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie (oryginał lub uwierzytelniona kopia, odpis).

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.