[IDG/DG/5/A] ZAŚWIADCZENIE NA WYKONYWANIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Data publikacji: 17 grudnia 2021

Opis procedury:

W ramach tej procedury można wnioskować o wydanie/zmianę:

 • zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,

składając właściwie wypełniony wniosek wraz z załącznikami i dowodem zapłaty należnej opłaty.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Biuro ds. Inwestorów i Działalności Gospodarczej (II piętro, pok. 211, tel. 77 4080603 lub 564).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Natomiast sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie/zmianę zaświadczenia, zmianę załącznika do zaświadczenia
  na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
 • poświadczona przez operatora za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej

(w przypadku zmiany treści zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w przypadku zmiany oznaczenia przedsiębiorcy, jego siedziby (miejsca zamieszkania) i adresu i/lub numeru w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej),

 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 • dowód wniesienia opłaty.

Opłaty:

Za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wynoszą:

 • 20zł za każdy dokument wydany na środek transportu, którym ma być wykonywany publiczny transport zbiorowy,
 • 10zł za zmianę zaświadczenia lub zmianę załącznika do zaświadczenia,
 • 20zł jeżeli zmiana załącznika do zaświadczenia jest związana ze zmianą zaświadczenia.

wnoszone:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie (po uprzednim wystawieniu kwitu kasowego w pok. 211 – II piętro)   lub
 • na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. O/Opole 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Uwagi:

W przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowych operator
jest obowiązany wystąpić do właściwego organizatora z wnioskiem o zmianę treści zaświadczenia,
o którym mowa w ust. 1, w przypadku wystąpienia zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.