[SO/ED/1/A] REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – NOWY WPIS

Data publikacji: 16 lipca 2019

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel polski (osoba fizyczna) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) bez dodatkowych warunków,
bez względu na miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP) lub poza terytorium RP oraz obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), państw członkowskich Europejskiego Porozumienia om Wolnym Handlu (EFTA) oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Obywatele innych państw niż wyżej wymienione muszą spełnić warunki wynikające z art. 13 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1829 z późniejszymi zmianami).

 

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanej CEIDG prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

 

Rejestrując działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden
z trybów postępowania:

 • online – poprzez:

– utworzenie konta przedsiębiorcy na portalu www.ceidg.gov.pl, zalogowanie się, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie, jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufania,

– bez tworzenia konta przedsiębiorcy na portalu www.ceidg.gov.pl. wypełnienie wniosku on-line (jest to wniosek roboczy, anonimowy), zapisanie kodu wniosku
i zaniesienie go do dowolnego urzędu gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Pracownik odnajduje wniosek po kodzie wniosku, drukuje go i przedkłada Przedsiębiorcy do podpisania, a następnie przekształcając go na wniosek elektroniczny, podpisując swoim podpisem elektronicznym, przesyła do CEIDG.
W tym przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie gminy,

 • listem poleconym – wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza,
 • osobiście – w dowolnie wybranym urzędzie gminy na terenie całej Polski zaopatrzony w ważny dokument tożsamość – dowód osobisty, paszport – gdzie pracownik dopełni za ciebie formalności przekształcając go na wniosek elektroniczny, podpisując swoim podpisem elektronicznym, przesyła do CEIDG,
 • za pośrednictwem pełnomocnika dysponującego dokumentem prawnym stwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Spraw Obywatelskich (I piętro, pok. 124, tel. 77 4080550 lub 564)

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r. poz. 1292);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019r. poz. 1291);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019r., poz.1079)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018r. poz. 650).

 

Opłaty:

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

 

UWAGA: Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju
BEZPŁATNE.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców
za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, ponieważ są to oferty handlowe
i nie mają związku z CEIDG.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W Urzędzie Miejskim w Nysie pracownik wypełnia wniosek bezpośrednio w CEIDG przy Przedsiębiorcy (o ile platforma CEIDG jest dostępna), potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, drukuje go i przedkłada Przedsiębiorcy do sprawdzenia i podpisu. Wydaje potwierdzenie przyjęcia wniosku. Wniosek jest podpisywany i przesyłany do CEIDG, US, ZUS/KRUS, GUS.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju: www.ceidg.gov.pl publikowane są informacje na temat przedsiębiorcy – wpis – potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca jest zobowiązany do jego aktualizowania i dbania, aby zawierał on dane zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować.

Numer NIP i REGON weryfikowane i nadawane są automatycznie (w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku – dostępne w bazie przedsiębiorców na: www.ceidg.gov.pl.).

Przedsiębiorca powinien dokonać zgłoszenia do ZUS w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności celem złożenia deklaracji do ubezpieczenia – więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS oraz do Urzędu Skarbowego w przypadku: REJESTRACJI VAT, KASY FISKALNEJ czy złożenia PIT-16 – przy wyborze karty podatkowej – więcej informacji na stronach Urzędu Skarbowego i infolinii US.

 

Tryb odwoławczy:

Od wpisu do CEIDG nie ma odwołania, nie można wpisu anulować.

W przypadku, kiedy Przedsiębiorca dokonał wpisu do CEIDG i nie podjął działalności gospodarczej może złożyć wniosek z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej najpóźniej do końca upływu dnia poprzedzającego wskazaną datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. W takim przypadku wpis do CEIDG nie jest uwidaczniany.

 

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG-1 (wniosek główny),
 • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 • jeżeli rejestracji działalności gospodarczej dokonuje w imieniu Przedsiębiorcy pełnomocnik, do wniosku dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami). Na podstawie art.1 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późniejszymi zmianami) przedłożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17zł. Pełnomocnictwo udzielone zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkom lub rodzeństwu jest zwolnienie z opłaty skarbowej.

Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria
i numer widnieje w pełnomocnictwie.

 

Informacje dodatkowe:

Wniosek CEIDG-1 o wpis do centralnej ewidencji działalności i informacji o działalności gospodarczej – jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej, zgłoszenia zmiany jak również zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności.

 

Do wniosku CEIDG-1 można dołączyć załączniki tematyczne w przypadku:

– większej ilości PKD 2007 – załącznik CEIDG-RD,

– więcej niż jedno dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej – załącznik CEIDG-MW,

– więcej niż jeden rachunek bankowy – załącznik CEIDG-RB,

– więcej niż jedna spółka cywilna – załącznik CEIDG-SC,

– więcej niż jeden pełnomocnik – załącznik CEIDG-PN.

 

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl

 

Obywatele państw z poza UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie składania wniosku muszą przedłożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów, (oryginał bądź urzędowo potwierdzoną kopie do wglądu), potwierdzających prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce:

 • kartę pobytu stałego / osiedlenia się + Paszport (o ile posiada)
 • kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 dla rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wydanego przez inne państwo członkowskie oraz zamiaru wykonywania pracy lub działalności gospodarczej, podjęcia lub kontynuowania studiów na terytorium RP lub innych okoliczności)
  + Paszport (o ile posiada)
 • kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 144 (student pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich)
  + Paszport (o ile posiada)
 • kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 159 ust. 1,
  z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d, art. 159 ust. 3 i 4 (połączenie z rodziną) + Decyzja pobytowa małżonka Wnioskodawcy oraz aktualny akt zawarcia małżeństwa + Paszport Wnioskodawcy (jeżeli posiada)
 • kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 158 ust. 1 pkt 1 (małżeństwo z obywatelem polskim) + aktualny akt zawarcia małżeństwa + Paszport (jeżeli posiada),
 • kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 142 (kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG)
  + Paszport (jeżeli posiada),
 • dokument stwierdzający ochronę uzupełniającą + Paszport (jeżeli posiada),
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany
  lub posiadać dokument stwierdzający fakt, że Korzysta w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej + Paszport (jeżeli posiada),
 • dokument stwierdzającym status uchodźcy,
 • ważną Kartę Polaka + Paszport.

 

Więcej informacji na:

Załączniki

Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1
122 KB
CEIDG-1 (wniosek główny)
81 KB
załącznik CEIDG-MW
40 KB
46 KB
załącznik CEIDG-POPR
33 KB
załącznik CEIDG-RB
48 KB
załącznik CEIDG-RD
44 KB
załącznik CEIDG-SC
45 KB
wzór pełnomocnictwa
217 KB