[IDG/DG/1/A] REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – NOWY WPIS

Data publikacji: 14 grudnia 2021

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel polski (osoba fizyczna) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) bez dodatkowych warunków,
bez względu na miejsce zamieszkania i zameldowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP) lub poza terytorium RP oraz obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), państw członkowskich Europejskiego Porozumienia om Wolnym Handlu (EFTA) oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Obywatele innych państw niż wyżej wymienione, muszą w momencie składania wniosku przedłożyć oryginał bądź notarialnie lub urzędowo potwierdzoną kopie, dokumentu (decyzja, karta) uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, tym samym spełniając warunki wynikające z art. 4 ustawy o zasadach uczestnictwa  przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018r.

Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zwanej CEIDG prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

 

Rejestrując działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden
z poniższych trybów postępowania:

 • online – poprzez:

– utworzenie konta przedsiębiorcy na portalu www.biznes.gov.pl, zalogowanie się, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie, jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufania,

– bez tworzenia konta przedsiębiorcy na portalu www.biznes.gov.pl. wypełnienie wniosku on-line (jest to wniosek roboczy, anonimowy), zapisanie kodu wniosku
i zaniesienie go do dowolnego urzędu gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Pracownik odnajduje wniosek po kodzie wniosku, drukuje go i przedkłada Przedsiębiorcy do podpisania, a następnie przekształcając go na wniosek elektroniczny, podpisując swoim podpisem elektronicznym, przesyła do CEIDG.
W tym przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie gminy,

 • listem poleconym – wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza,
 • osobiście – w dowolnie wybranym urzędzie gminy na terenie całej Polski zaopatrzony w ważny dokument tożsamość – dowód osobisty, paszport – gdzie pracownik dopełni za ciebie formalności przekształcając go na wniosek elektroniczny, podpisując swoim podpisem elektronicznym, przesyła do CEIDG,
 • za pośrednictwem pełnomocnika dysponującego dokumentem prawnym stwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Biuro do Spraw Inwestorów i Działalności Gospodarczej (II piętro, pok. 211, tel. 77 4080550, 564 lub 603).

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

 

Opłaty:

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców
za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, ponieważ są to oferty handlowe
i nie mają związku z CEIDG.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W Urzędzie Miejskim w Nysie pracownik wypełnia wniosek bezpośrednio w CEIDG przy Przedsiębiorcy (o ile platforma CEIDG jest dostępna), potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, drukuje go i przedkłada Przedsiębiorcy do sprawdzenia i podpisu. Wydaje potwierdzenie przyjęcia wniosku. Wniosek jest podpisywany i przesyłany do CEIDG, US, ZUS/KRUS, GUS.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju: www.biznes.gov.pl publikowane są informacje na temat przedsiębiorcy – wpis.

Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Przedsiębiorca jest zobowiązany do ich aktualizowania i dbania, aby były one zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować.

Numer NIP i REGON weryfikowane i nadawane są automatycznie (w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku – dostępne w bazie przedsiębiorców na: www.aplikacja.ceidg.gov.pl.).

Przedsiębiorca powinien dokonać zgłoszenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) składając odpowiedni formularz ( ZUA lub  ZZA, ZCNA – dla członka rodziny) w ciągu
7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej – więcej informacji na stronie ZUS
i infolinii ZUS) lub załączając odpowiedni druk ZUS do wniosku CEIDG-1 – więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS) oraz dokonać zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym (US) w przypadku: rejestracji VAT – formularz VAT-R, kasy fiskalnej. (więcej informacji na stronach Urzędu Skarbowego i infolinii US).

 

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG-1 (wniosek główny),
 • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 • jeżeli rejestracji działalności gospodarczej dokonuje w imieniu Przedsiębiorcy pełnomocnik, do wniosku dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. Na podstawie art. 1 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia
  16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej przedłożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17zł. Pełnomocnictwo udzielone zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkom lub rodzeństwu jest zwolnienie z opłaty skarbowej.

Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria
i numer widnieje w pełnomocnictwie.

 

Rejestracja spółki cywilnej:

 1. Zgłoszenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpisu dokonuje każda osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki cywilnej wypełniając oddzielny wniosek CEIDG-1)
 2. Zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie).
 3. Zgłoszenie do GUS i uzyskanie numeru REGON spółki (wniosek należy złożyć
  we właściwym urzędzie statystycznym ze względu na siedzibę spółki).
 4. Zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki.
 5. Zgłoszenie do CEIDG zmiany wpisu (aktualizacji danych – wniosek CEIDG-1) poprzez uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki (każdy ze wspólników będących osobami fizycznymi).

 

Informacje dodatkowe:

Wniosek CEIDG-1 o wpis do centralnej ewidencji działalności i informacji o działalności gospodarczej – jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej, zgłoszenia zmiany jak również zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności.

 

Do wniosku CEIDG-1 można dołączyć załączniki tematyczne w przypadku:

– większej ilości PKD 2007 – załącznik CEIDG-RD,

– więcej niż jedno dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej – załącznik CEIDG-MW,

– więcej niż jeden rachunek bankowy – załącznik CEIDG-RB,

– więcej niż jedna spółka cywilna – załącznik CEIDG-SC,

– więcej niż jeden pełnomocnik – załącznik CEIDG-PN.

 

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.biznes.gov.pl

 

Więcej informacji na: