ZEZWOLENIE W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Data publikacji: 17 lipca 2019

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rozwoju Wsi

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
48-300 Nysa ul. Kolejowa 15

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Gminne jednostki organizacyjne wykonujące działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie własnej gminy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać warunki wymagane przy jego udzielaniu.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;
 • dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu przeznaczonego zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt;
 • pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie obiektu do użytkowania, wymagany przepisami prawa budowlanego;
 • dokument potwierdzający gotowość odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części lub oświadczenie, że schronisko jest wyposażone w urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych lub ich części;
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy polegającej na opiece nad zwierzętami;
 • dokument potwierdzający posiadanie środka transportu przystosowanego do transportu zwierząt spełniającego wymagania zawarte w przepisach odrębnych lub umowa z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie transportu zwierząt lub w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
 • oświadczenie, iż wobec wnioskodawcy nie został orzeczony prawomocny wyrok za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom z zakazem wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystaniem zwierząt lub oddziaływanie na nie;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Dodatkowe czynności – powiązane procedury:
Wizja lokalna na terenie przeznaczonym do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Wpłata należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłata skarbowa

 • od udzielenia zezwolenia – 616 zł,
 • od zmiany zezwolenia – 308 zł.
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Termin załatwienia sprawy – w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Nysy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.);

Uchwała Nr XLV/681/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Nysa działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich (Dz. U. Województwa Opolskiego nr 48 poz. 650);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).

Uwagi:
Burmistrz Nysy jest właściwy do wydania zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Nysa.

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
48 KB