[PP/2] WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Data publikacji: 21 stycznia 2011

Opis procedury:

Aby przenieść decyzję o warunkach zabudowy należy złożyć właściwie wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Jednostka odpowiedzialna.

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Planowania Przestrzennego (IIp., pok. 223, tel. 77 4080561).

Podstawa prawna:

– art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741, ze zm.).

Termin odpowiedzi:

Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, ze zm.).

Wymagane dokumenty:

– wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby przez stronę, na rzecz której decyzja została wydana.

Opłaty:
– opłata skarbowa od wydania decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy – 56,00 zł (nie dotyczy spraw budownictwa mieszkaniowego),
– opłata skarbowa od pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa) – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Uwagi:

W przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Nysy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.