[GN/4] USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI

Data publikacji: 8 maja 2023

PROCEDURA NR 4:
USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI

Opis procedury:

nieruchomości zabudowane, jak i przeznaczone zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę budynkami lub innymi urządzeniami powinny być oznaczone numerami porządkowymi.
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości, po wypełnieniu należy złożyć na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie lub wysłać na jego adres.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Komórka Geodezji i Obrotu Nieruchomościami (IIp., pok. 213, tel. 77 4080575).

Podstawa prawna:

–    ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r.  poz. 2052, ze zmianami),
–    rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021r. poz.1368).

Termin odpowiedzi:

do 30 dni.

Wymagane dokumenty:

–    wypełniony wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości,
–    kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Opłaty:

–    za wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego – brak opłat,
–    za wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego – opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł,
–    opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Uwagi:

–    w przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),
–    o ustalenie numeru porządkowego wystąpić może właściciel lub osoba faktycznie władająca nieruchomością,
–    jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę lub podmiot – potrzebne jest pełnomocnictwo,
–    wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, umieszcza w miejscu widocznym na budynkach położonych na nieruchomościach lub ogrodzeniach tabliczki z wyraźnymi numerami porządkowymi nieruchomości (budynku),
–    jeżeli budynek jest położony w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy (drogi), wówczas – niezależnie od tabliczki umieszczonej na budynku – należy umieścić tabliczkę na ogrodzeniu.

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje.