[PP/7] WNIOSEK / UWAGA DO AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO (PLANU OGÓLNEGO GMINY LUB MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO)

Data publikacji: 15 grudnia 2023

Opis procedury.

Procedura uchwalania planu ogólnego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowana została w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.). Zgodnie z art. 27 ww. ustawy, procedurę tę stosuje się także do zmiany planu ogólnego gminy lub planu miejscowego.

W celu zapewnienia partycypacji społecznej w procesie przygotowania aktów planowania przestrzennego Burmistrz umożliwia udział interesariuszom m. in. poprzez składanie wniosków oraz uczestnictwo w konsultacjach społecznych i możliwość składania uwag do projektu aktu planowania przestrzennego.

Interesariuszami są w szczególności:

 1. osoby fizyczne,
 2. osoby prawne,
 3. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 4. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 5. organy władzy publicznej,
 6. jednostki pomocnicze gminy oraz organy doradcze i konsultacyjne gminy.

W przypadku osób fizycznych posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych prawo do partycypacji społecznej przysługuje bez zgody przedstawiciela ustawowego.

Burmistrz po podjęciu przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do sporządzania aktu planowania przestrzennego określa sposoby i miejsce składania wniosków do tego projektu oraz termin ich składania, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia o jej podjęciu. Informacje o sposobach, miejscach i terminach prowadzenia konsultacji społecznych Burmistrz ogłasza, nie później niż w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych.

Jednostka odpowiedzialna.
Urząd Miejski w Nysie – Wydział Planowania Przestrzennego (IIp., pok. 223, tel. 77 4080571).

Podstawa prawna.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.).

Termin odpowiedzi:

Termin zmiany / sporządzenia aktu planowania przestrzennego nie jest możliwy do określenia.

Należy we własnym zakresie śledzić informacje i ogłoszenia o rozpoczęciu procedury planistycznej dotyczącej sporządzenia lub zmiany aktu planowania przestrzennego dla danego terenu oraz o terminie składania wniosków i uwag. Uzyskanie informacji, czy złożony wniosek został uwzględniony możliwe jest przed rozpoczęciem konsultacji społecznych kiedy Burmistrz sporządza wykaz wniosków do projektu aktu planowania przestrzennego wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem. Jeżeli wniosek nie został uwzględniony, możliwe jest wniesienie uwagi dotyczącej rozwiązań przyjętych w projekcie aktu – w terminie określonym w ogłoszeniu o rozpoczęciu konsultacji społecznych. Przed przedstawieniem radzie gminy projektu aktu planowania przestrzennego Burmistrz opracowuje raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych, zawierający w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji. Propozycja rozpatrzenia wniosków do projektu aktu planowania przestrzennego i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

(Z obszarami, dla których sporządzane są nowe akty planowania przestrzennego i ich zmiany,  można zapoznać się w systemie informacji przestrzennej gminy Nysa pod adresem www.nysa.e-mapa.net , po włączeniu warstwy „Zagospodarowanie przestrzenne – Obszary przystąpień”.).

Wymagane dokumenty:

Wniosek lub uwagę do projektu aktu planowania przestrzennego, składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Składający wniosek lub uwagę do projektu aktu planowania przestrzennego, podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;
 • we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Nysa, poprzez adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu sporządzenia lub zmiany aktu planowania przestrzennego;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych takim jak usługodawca pocztowy, organy kontrolne, dostawcy usług IT, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

Informujemy również, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji o źródle pozyskania danych, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.