[SO/ED/4/B] ZAWIESZENIE WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

Data publikacji: 16 lipca 2019

Opis procedury:

W ramach tej procedury można dokonać zgłoszenia zawieszenia wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką składając właściwie wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Spraw Obywatelskich (I piętro, pok. 124, tel. 77 4080550 lub 564).

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1907 z późniejszymi zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916).

Termin odpowiedzi:

Bez zwłoki.

 

Wymagane dokumenty:

  • zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
  • oryginał udzielonej licencji do zwrotu.

 

Opłaty:

Bez opłat.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Uwagi:

W przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późniejszymi zmianami).

 

Zgodnie z art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zgłosić ten fakt na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Załączniki

zawiadomienie o zawieszeniu
524 KB