[IDG/DG/4/B] ZAWIESZENIE WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

Data publikacji: 10 czerwca 2022

Opis procedury:

W ramach tej procedury można dokonać zgłoszenia zawieszenia wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką składając właściwie wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Biuro ds. Inwestorów i Działalności Gospodarczej (II piętro, pok. 211, tel. 77 4080603 lub 564).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Natomiast sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty:

  • zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
  • oryginał udzielonej licencji do zwrotu.

Opłaty:

Bez opłat.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

W przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany
w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zgłosić ten fakt
na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.