[SO/ED/4/A] UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

Data publikacji: 16 lipca 2019

Opis procedury:

W ramach tej procedury można wnioskować o:

 • udzielenie, zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, składając właściwie wypełniony wniosek wraz z załącznikami i dowodem zapłaty należnej opłaty za czynności administracyjne.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Spraw Obywatelskich (I piętro, pok. 124, tel. 77 4080550 lub 564).

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1907 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 916),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013r. poz. 713).

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późniejszymi zmianami) sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Natomiast sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,
 • oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 przez osoby, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • kserokopia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego,
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego z przeznaczeniem TAXI,
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem,
 • kserokopia świadectwa legalizacji taksometru,
 • oświadczenie  o  zamiarze  zatrudnienia  kierowców, spełniających warunki,
  o których  mowa  w art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
 • dowód uiszczenia opłaty.

Opłaty:

Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówką opłata
za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na obszarze gminy wynosi:

 • 200zł – na okres 2-15 lat,
 • 250zł – na okres 16-30 lat,
 • 300zł – na okres 30-50 lat,

zmiana licencji = 10% opłaty jak za wydanie licencji,

wnoszona:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie (po uprzednim wystawieniu kwitu kasowego w pok. 124 – I piętro)

  lub

 • na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. O/Opole 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

 

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Nysy (tj. organu, który wydał decyzję), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi:

W przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Załączniki

Oświadczenie o niekaralności
335 KB
Oświadczenie o zatrudnieniu lub nie kierowców
334 KB
Oświadczenie o zatrudnieniu lub nie kierowców
28 KB