[IDG/DG/4/A] UDZIELENIE/ZMIANA LICENCJI I WYPISU Z LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

Data publikacji: 10 czerwca 2022

Opis procedury:

W ramach tej procedury można wnioskować o:

 • udzielenie, zmianę licencji i wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

składając właściwie wypełniony wniosek wraz z załącznikami i dowodem zapłaty należnej opłaty za czynności administracyjne.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Biuro ds. Inwestorów i Działalności Gospodarczej (II piętro, pok. 211, tel. 77 4080603 lub 564).

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat
  za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Natomiast sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek:

– o udzielenie licencji i wypisu z licencji,
– o zmianę licencji i wypisu z licencji,
– o wydanie wypisu z licencji.

 • oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 przez osoby, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
 • zaświadczenie/-a o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz zatrudnieni kierowcy spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2,
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego z przeznaczeniem TAXI (oryginał do wglądu),
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem,
 • oświadczenie  o  zamiarze  zatrudnienia  kierowców, spełniających warunki,
  o których  mowa  w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • wykaz pojazdów,
 • wykaz kierowców,
 • kserokopia prawa jazdy (oryginał do wglądu)
 • kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (oryginał do wglądu)
 • kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (oryginał do wglądu)

Opłaty:

Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówką opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na obszarze gminy wynosi:

 • 200zł – na okres 2-15 lat,
 • 250zł – na okres 16-30 lat,
 • 300zł – na okres 31-50 lat,

Dodatkowo za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji oraz wypis na ten pojazd pobiera się 11% opłaty jak za udzielenie licencji:

 • 22 zł – na okres 2-15 lat,
 • 27,50 zł – na okres 16-30 lat,
 • 33 zł – na okres 31-50 lat,

W przypadku zmiany licencji pobiera się 10% opłaty jak za udzielenie licencji:

 • 20 zł – na okres 2-15 lat,
 • 25 zł – na okres 16-30 lat,
 • 33 zł – na okres 31-50 lat,

Za wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji pobiera się 5% opłaty jak za udzielenie licencji:

 • 10 zł – na okres 2-15 lat,
 • 12,50 zł – na okres 16-30 lat,
 • 15 zł – na okres 31-50 lat,

Za wydanie wypisu w innych przypadkach niż wyżej wymienione pobiera się 1% opłaty jak za udzielenie licencji:

 • 2 zł – na okres 2-15 lat,
 • 2,50 zł – na okres 16-30 lat,
 • 3 zł – na okres 31-50 lat

Opłatę uiszcza się:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie (po uprzednim wystawieniu kwitu kasowego w pok. 211 – II piętro)lub
 • na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. O/Opole 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

 Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Nysy (tj. organu, który wydał decyzję), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

W przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.