[FN/FP/8] OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Data publikacji: 4 stycznia 2022

Opis procedury

Przedmiotem  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są:

 1. nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 2. nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 3. nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy oraz w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 4. nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Podmiotami obowiązanymi do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi są:

 1. osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami nieruchomości na której powstają odpady komunalne,
 2. jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na których spoczywa obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

 1. w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
 2. w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne,
 3. w przypadku nieruchomości, na której znajduję się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości,
 4. w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Terminy i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest do 15 dnia każdego miesiąca, z dołu, za poprzedni miesiąc kalendarzowy. W przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, ryczałtową opłatę za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wnosi się  do dnia 15 lipca każdego roku, z góry, za bieżący rok kalendarzowy.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48 – 300 Nysa

Informacja dla mieszkańców Gminy Nysa w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Informujemy, że w dniu 2 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę Nr XXXII/493/20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość zwolnienia wynosi 3,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość i obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.

Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie oświadczenia w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Częściowe zwolnienie z opłaty obowiązuje począwszy od miesiąca, w którym złożono deklarację.

Informacja dla mieszkańców Gminy Nysa w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Informujemy, że w dniu 1 marca 2016 r. Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę Nr XVII/242/16 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie dotyczy rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki,
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zwolnienie wynosi 25% miesięcznej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnej od każdej rodziny wielodzietnej, jaką ponosi właściciel nieruchomości zgodnie ze złożoną deklaracją i obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r.
Właściciele nieruchomości spełniający powyższe kryteria i ubiegający się o zniżkę w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Nysie. Zwolnienie z opłaty obowiązuje począwszy od miesiąca, w którym złożona zostanie nowa deklaracja.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 35 (parter) Urzędu Miejskiego w Nysie oraz pod nr tel. 77 4080617.

Wymagane dokumenty

 1. DO-1- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości , na której zamieszkują mieszkańcy.
 2. DO-2- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 3. DO-3 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości , na której w części zamieszkują mieszkańcy oraz w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 4. DO-4 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 5. DO-W – załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składany przez współwłaścicieli nieruchomości.

 

Płatność
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie lub na indywidualny rachunek bankowy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Uchwała nr V/40/15 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Uchwała nr XXVII/448/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 19 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne.
 4. Uchwała nr XVII/242/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
 5. Uchwała nr XXVII/429/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa.
 6. Uchwała nr XXVII/427/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Uchwała nr L/745/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 8. Uchwała nr LXII/947/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zamiany uchwały L/745/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 9. Uchwała nr XXXII/494/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Uchwała nr L/746/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. sprawie zmiany uchwały nr XXXII/494/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kontakt
Wydział Finansowy, pok. 15 – (parter), tel. 77 4080619

(Do wypełnienia elektronicznie deklaracji wymagany program Adobe Acrobat Reader DC.  Zachęcamy również do składnia deklaracji przez portal ePUAP)

Link do usługi elektronicznej na platformie ePUAP

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki

DO-1 - wersja edytowalna.pdf Rozmiar: 3.40 MB DO-1n - wersja do druku.pdf Rozmiar: 367.89 KB DO-2 - wersja edytowalna.pdf Rozmiar: 5.03 MB DO-2n - wersja do druku.pdf Rozmiar: 375.49 KB DO-3 - wersja edytowalna.pdf Rozmiar: 4.90 MB DO-3n - wersja do druku.pdf Rozmiar: 386.87 KB DO-4 - wersja edytowalna.pdf Rozmiar: 966.45 KB DO-4n - wersja do druku.pdf Rozmiar: 358.52 KB DO-W - wersja edytowalna.pdf Rozmiar: 994.17 KB DO-Wn - wersja do druku.pdf Rozmiar: 329.28 KB UCHWAŁA NR L/745/21 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.pdf Rozmiar: 1.60 MB Uchwała nr LXII/947/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zamiany uchwały L/745/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym..pdf Rozmiar: 2.13 MB UCHWAŁA NR XXVII/429/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa - Regulamin.pdf Rozmiar: 294.83 KB UCHWAŁA NR XXVII/427/20 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf Rozmiar: 369.74 KB UCHWAŁA NR V/40/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf Rozmiar: 152.08 KB UCHWAŁA NR XXXII/494/20 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.pdf Rozmiar: 3.61 MB Uchwała nr L/746/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. sprawie zmiany uchwały nr XXXII/494/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej..pdf Rozmiar: 1,007.82 KB UCHWAŁA NR XXVII/448/12 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.pdf Rozmiar: 142.09 KB UCHWAŁA NR XVII/242/16 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.pdf Rozmiar: 235.58 KB