[FN/FP/8] OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Data publikacji: 24 lipca 2019

Opis procedury

Przedmiotem  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są:

 1. nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 2. nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 3. nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy oraz w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 4. nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Podmiotami obowiązanymi do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi są:

 1. osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami nieruchomości na której powstają odpady komunalne,
 2. jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na których spoczywa obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

 1. w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
 2. w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne,
 3. w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał,
 4. w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Terminy i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest do 15 dnia każdego miesiąca, z dołu, za poprzedni miesiąc kalendarzowy. W przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ryczałtową opłatę za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wnosi się  do dnia 15 lipca każdego roku, z góry, za bieżący rok kalendarzowy.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48 – 300 Nysa

Informacja dla mieszkańców Gminy Nysa w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Informujemy, że w dniu 1 marca 2016 r. Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę Nr XVII/242/16 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie dotyczy rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863, ze. zm.).

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki,
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zwolnienie wynosi 25% miesięcznej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnej od każdej rodziny wielodzietnej, jaką ponosi właściciel nieruchomości zgodnie ze złożoną deklaracją i obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r.
Właściciele nieruchomości spełniający powyższe kryteria i ubiegający się o zniżkę w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Nysie. Zwolnienie z opłaty obowiązuje począwszy od miesiąca, w którym złożona zostanie nowa deklaracja.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 35 (parter) Urzędu Miejskiego w Nysie oraz pod nr tel. 77 4080617.

Wymagane dokumenty

 1. DO-1- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości , na której zamieszkują mieszkańcy.
 2. DO-2- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 3. DO-3 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości , na której w części zamieszkują mieszkańcy oraz w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 4. DO-4 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
 5. Oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania
 6. Oświadczenie o osobach zamieszkujących nieruchomość i przebywających poza granicami kraju.
 7. Oświadczenie o osobach zamieszkujących nieruchomość i przebywających poza granicami Gminy Nysa.

 

Płatność
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie lub na indywidualny rachunek bankowy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Uchwała nr XVII/243/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 3. Uchwała nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 20.12.2018 r. w sprawie wyboru  metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
 4. Uchwała Nr XVII/277/19 Rady Miejskiej w Nysie sprawie zmiany uchwały Nr IV /30/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 5. Uchwała nr V/40/15 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 26.02.2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Uchwała nr XXXV/528/13 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 05.06.2013 r. w sprawie uchwalenia  „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”.
 7. Uchwała nr XXXII/505/13 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/451/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 8. Uchwała nr XXVII/448/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 19.12.2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne.
 9. Uchwała nr XVII/242/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Kontakt
Wydział Finansowy, pok. 15 – (parter), tel. 77 4080619

Link do usługi elektornicznej na platformie ePUAP

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki

[FN/FP/8/A] Oświadczenie o osobach zamieszkujących nieruchomość i przebywających poza granicami Gminy Nysa.
34 KB
[FN/FP/8/B] Oświadczenie o osobach zamieszkujących nieruchomość i przebywających poza granicami kraju.
34 KB
[FN/FP/8/C] Oświadczenie o niezamieszkiwaniu nieruchomości osoby zameldowanej.
34 KB
[FN/FP/8/D] Oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania.
34 KB
DO-1- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
285 KB
DO-1- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - plik edytowalny.
1 MB
DO-2- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
314 KB
DO-2- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - plik edytowalny.
5 MB
DO-3 -Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy oraz w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
341 KB
DO-3 -Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy oraz w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - plik edytowalny.
7 MB
DO-4 -Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe.
281 KB
DO-4 -Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe - plik edytowalny
1 MB
Uchwała nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
253 KB
Uchwała Nr XVII/277/19 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
251 KB
Uchwała nr V/40/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie okreslenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
152 KB
Uchwała nr XVII/242/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
236 KB
Uchwała nr XVII/243/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomości.
3 MB
chwała nr XXVII/448/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
142 KB
Uchwała nr XXXII/505/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII45112 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r.
152 KB
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).
160 KB
Uchwała nr XLIV/643/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII24316 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r.
239 KB
Uchwała nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa.
309 KB