Nauka przez eksperyment

Data publikacji: 8 stycznia 2020

  

Gmina Nysa podpisała umowę o  dofinansowanie projektu pn.

  Nauka przez eksperyment – doposażenie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentownia   

 w Gimnazjum nr 2 w Nysie  

w ramach:  Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji
 Poddziałanie 9.1.1. – Wsparcie kształcenia ogólnego
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Projekt  realizowany będzie w okresie od 1 maja 2017 roku  do 28 lutego 2019 roku. Realizatorem projektu jest Gminny Zarząd Oświaty w Nysie, natomiast Biuro Projektu będzie się mieściło w Gimnazjum nr 2 w Nysie.
Całkowity koszt projektu – 514 575,79 zł:
– 488 847,00 zł  – uzyskane dofinansowanie,  
–   25 728,79 zł –  wkład własny.  

Celem projektu jest wsparcie kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych poprzez stworzenie warunków do nauczania i uczenia się eksperymentalnego nauczycielom i uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Nysa. W ramach realizacji projektu zostanie doposażona w różnorodne pomoce dydaktyczne Międzyszkolna Pracownia Przedmiotowa Eksperymentownia przy Gimnazjum nr 2 w Nysie, w skład której będą wchodziły następujące pracownie: matematyczno – informatyczna, fizyczna, chemiczna i biologiczno – geograficzna.  W pracowniach prowadzone będą zajęcia dla 288 uczniów – uczniowie będą mieli możliwość, przeprowadzania doświadczeń, rozbudzania i rozwijania zainteresowań, nabywania kompetencji  kluczowych.  Punktem wyjściowym zajęć będzie zapoznanie uczniów z e-platformą (utworzoną na potrzeby projektu), która będzie służyć przede wszystkim do komunikowania się z nauczycielem oraz do wymiany materiałów naukowych. W ramach doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli odbędzie się cykl szkoleń dla  38 nauczycieli.


1 maja 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Nauka przez eksperyment – doposażenie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentownia w Gimnazjum nr 2 w Nysie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lat 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji,  Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego. Projekt będzie realizowany do 28.02.2019 roku.

Celem projektu jest wsparcie kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych poprzez stworzenie warunków do nauczania i uczenia się eksperymentalnego nauczycielom i uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Nysa. Uczestnicy projektu będą  zdobywać wiedzę oraz umiejętności praktyczne, korzystając z różnorodnych pomocy dydaktycznych podczas zajęć z następujących przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka i geografia.

W projekcie będą brały udział 8-osobowe zespoły uczniowskie ze szkół podstawowych (od klasy czwartej), 8-osobowe zespoły uczniowskie obecnych klas pierwszych i drugich gimnazjów oraz nauczyciele uczący matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Nauczyciele przejdą szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć. Każdy uczestnik projektu  zrealizuje 24 godzinny program zajęć w semestrze (4 części tematyczne po 6 godzin). W każdym z trzech semestrów zajęć przewidziane są dwa  wyjazdy naukowe do Parku Nauki i Rozrywki Jura Park w Krasiejowie i Afrykarium we Wrocławiu. Na koniec każdego semestru odbędzie quiz z nagrodami, podsumowujący zdobytą wiedzę i umiejętności.

W projekcie weźmie udział 288 uczniów oraz 38 nauczycieli.

Koordynator Projektu – Lech Głazunow