[PS/KRP/1] DECYZJA POTWIERDZAJĄCA PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Data publikacji: 24 lipca 2019

W związku z Zarządzeniem Nr 1484/2017 Burmistrza Nysy z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, informuję, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. wydawanie przedmiotowych decyzji odbywać się będzie poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przy ul. KEN 1A, 48-303 Nysa w godzinach pracy instytucji, nr tel. 77 4472370.

Opis procedury:

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo osoby spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

– nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego,

– posiadające obywatelstwo polskie,

– posiadające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nysa,

– spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

– w stosunku do których nie stwierdzono okoliczności, o których mowa w art.12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Jednostka odpowiedzialna:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przy ul. KEN 1A, 48-303 Nysa, nr tel. 77 4472370

Podstawa prawna:

– art. 54 ust.1 i ust. 3 i 4 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm.)

­- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca (Art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego)

Wymagane dokumenty:

Aby uzyskać decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych należy  złożyć wypełniony wniosek, który powinien zawierać:

Dla Świadczeniobiorców:

– dane świadczeniobiorcy,

– uzasadnienie wniosku

Dla Świadczeniodawców:

– dane świadczeniodawcy,

– dane świadczeniobiorcy (w tym numer księgi w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej)

– uzasadnienie wniosku

Opłaty:  brak

Uwagi:

Wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.

Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy lub w placówce udzielającej świadczenia.

Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej obowiązuje:

– 90 dni od dnia określonego w decyzji – w przypadku wydania decyzji z urzędu lub na wniosek właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu,

– 90 dni od dnia złożenia wniosku przez świadczeniobiorcę,

– 90 dni od dnia udzielenia świadczenia – w przypadku wniosku złożonego przez świadczeniodawcę.

Tryb odwoławczy:

– od wydanej decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19a, 45-052 Opole, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.