[FN/FP/3] OPŁATA SKARBOWA

Data publikacji: 4 stycznia 2021

Przedmiot opłaty skarbowej
Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

 • Opłacie skarbowej podlega:

w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

 • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 • wydanie zaświadczenia na wniosek,
 • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym

 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
 • Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Podmioty obowiązane do zapłaty opłaty skarbowej

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.
 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na osobach lub jednostkach wymienionych powyżej, jeżeli w wyniku złożonego wspólnie zgłoszenia lub na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wspólny wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – na mocodawcy i pełnomocniku lub przedsiębiorcy i prokurencie.
 • Jeżeli jedną ze stron czynności, o której mowa w pkt 2, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na pozostałych stronach tej czynności.

Obowiązek podatkowy
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 • od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
 • od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej;
 • od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej – z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1 tej ustawy.

Zwolnienia
Zwalnia się od opłaty skarbowej:

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 • osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

Terminy i płatności
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty”, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej – Urząd Miejski w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15.
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia, zobowiązany jest dołączyć do akt sprawy.

Wymagane dokumenty

 • Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 • Podatnik może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty w opłacie skarbowej, jeżeli dokonał wpłaty opłaty skarbowej nienależnie lub w wysokości większej od należnej.
 • W przypadku składania wniosku o zwrot opłaty przez pełnomocnika strony, należy przedstawić pełnomocnictwo (wzór w załączniku).
 • Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć do akt sprawy – dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 • Od 1 stycznia 2016 r. identyfikator podatkowy (PESEL dla osób fizycznych lub NIP dla pozostałych podmiotów) jest obligatoryjnym elementem podania w myśl art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej.

Płatność
Należną Gminie Nysa opłatę skarbową wpłacać można:

 • Przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski O/Opole

18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

 • W kasie Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15
 • U inkasentów

– przy Urzędzie Skarbowym w Nysie (gotówką) funkcję inkasentów pełnią:

 1. Bagrowska Adriana
 2. Kulczykowska Małgorzata,
 3. Krzysztoń Gabriela
 4. Popiel Elżbieta;

– w kasach inkasenta – Starostwa Powiatowego w Nysie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 • Uchwała Nr XIII/209/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Kontakt
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Nysie, parter – pokój 36, tel. 77 4080538.