ZARZĄDZENIE NR 1001/2021 BURMISTRZA NYSY – WYNIKI KONKURSU

Data publikacji: 30 kwietnia 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1001/2021 Burmistrza Nysy z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 32a ustawy, na rok 2021.

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków
Urząd Miejski w Nysie