[PP/5] WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data publikacji: 26 stycznia 2022

Opis procedury:

Aby uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa należy złożyć wypełniony wniosek, który powinien zawierać:

– informacje dotyczące położenia nieruchomości (miejscowość, numer działki, numer karty mapy).

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Planowania Przestrzennego (IIp., pok. 222, tel. 77 4080572).

Podstawa prawna:

art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 735, ze zm.).

Termin odpowiedzi:
do 30 dni.

Wymagane dokumenty:
– wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa,
– dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:
opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego:
1) od wypisu:
a) do 5 stron – 30 zł,
b) powyżej 5 stron – 50 zł;
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł,
b) nie więcej niż – 200 zł.

Wyliczenie i zapłacenie prawidłowej kwoty opłaty skarbowej następuje dopiero po wykonaniu wypisu i wyrysu, dlatego przy składaniu wniosku należy uiścić minimalną kwotę opłaty skarbowej w wysokości 50 zł (za wypis – 30 zł + za wyrys – 20 zł), a przy odbiorze dokumentu uiścić brakującą różnicę w ustalonej przez tutejszy urząd kwocie. Dowód wpłaty tej różnicy należy przedłożyć przy odbiorze wypisu i wyrysu.

Uwagi:

W razie braku informacji koniecznych do wydania dokumentu, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.