[FN/FP/11] ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW

Data publikacji: 2 stycznia 2024

Opis procedury
Aby otrzymać zaświadczenie o figurowaniu bądź niefigurowaniu w ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należy złożyć wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu bądź niefigurowaniu ewidencji podatkowej  podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym
  2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł – w przypadku podleganiu opłacie skarbowej.

Płatność
Wymaganą opłatę skarbową  można zapłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy ING BŚ O/Opole nr

18  1050  1504  1000  0022  8890  6809

Podstawa prawna

  • art. 306a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa

Kontakt
Wydział Finansowy,  pok. 36  tel. 774080540 i pok. 34 tel. 77 4080610

Link do usługi elektronicznej na platformie ePUAP

Zaświadczenie o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych