Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Skorochowie – etap (2020)

Data publikacji: 7 maja 2020

Nazwa operacji: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Skorochowie – etap (2020)

Cel: rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wykonanie kolejnego etapu budowy ciągu pieszo-rowerowego w Skorochowie

Opis:

Dofinansowanie uzyskano na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego w Skorochowie. Zakres prac obejmuje roboty drogowe, budowę zjazdów na drogę, oznakowania, oświetlenia i nasadzeń. Zadanie to jest kolejnym, ostatnim etapem inwestycji, której  realizację rozpoczęto w 2012 roku i stanowi wydłużenie istniejącego ciągu komunikacyjnego pieszo-jezdno-rowerowego. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej bezfazowej z kolorystycznym rozróżnieniem ciągu pieszego (szary) i rowerowego (czerwony).

Efekty:

Długość tego etapu ciągu pieszo-rowerowego wynosi 0,18 km, szerokość – 3,5 m.

Okres realizacji: 2020 r.

Źródło dofinansowania:

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność