Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020-dotyczy realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Data publikacji: 11 lutego 2022

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Beneficjent: Gmina Nysa

Nazwa zadania: Cyfrowa Gmina – Nysa

Cel projektu: Celem projektu jest cyfryzacja Gminy Nysa oraz zwiększenie jej cyberbezpieczeństwa.

Planowane efekty: Projekt grantowy realizowany będzie w dwóch etapach:

Etap I: refinansowanie wydatków poniesionych w 2021r. w zakresie modernizacji i rozbudowy systemu infrastruktury wirtualizacji danych oraz systemu backupu danych w Urzędzie Miejskim w Nysie. W ramach poniesionych wydatków zakupiono m.in.: macierz dyskową, dwa serwery klastra wirtualizacji danych, serwer kopii zapasowych, bibliotekę taśmową LTO, oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych danych, komponenty przeznaczone do rozbudowy posiadanej macierzy dyskowej, komponenty przeznaczone do rozbudowy posiadanych serwerów, rozbudowano posiadane oprogramowanie systemowe oraz wirtualizacyjne, zakupiono szkolenia z zakresu dostarczonego oprogramowania. Zakupiony sprzęt i oprogramowanie pozwolił na uruchomienie zapasowego ośrodka przetwarzania danych wyposażonego w redundantną macierz oraz klaster serwerów wirtualizacji danych z mechanizmami replikacji danych z podstawowego ośrodka przetwarzania danych do ośrodka zapasowego.

Etap II: zakup sprzętu w postaci stacji roboczych (komputerów stacjonarnych z monitorami wraz z oprogramowaniem systemowym oraz biurowym) oraz laptopów (również z oprogramowaniem systemowym oraz biurowym). Zakupy zrealizowane w ramach tego etapu pozwolą na wymianę wyeksploatowanych i przestarzałych technologicznie stacji roboczych na stanowiskach pracy w Urzędzie. Wymiana sprzętu komputerowego pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych poprzez wdrożenie szeregu zabezpieczeń opartych o rozwiązanie sprzętowe i programowe. Zakup laptopów pozwoli m.in. na uruchomienie stanowisk mobilnych na potrzeby realizacji zadań w trybie pracy zdalnej lub hybrydowej. W ramach działań edukacyjnych, przeprowadzone zostaną autoryzowane szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu: 1.697.190,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1.697.190,00 zł

Harmonogram projektu: Projekt będzie realizowany od 31.01.2022r. do 31.07.2023r.