[GN/6] PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI – CELE MIESZKANIOWE

Data publikacji: 24 lipca 2019

PROCEDURA NR 6:
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Opis procedury:

Przekształceniu podlegają nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe, spełniające tą przesłankę w dniu 1 stycznia 2019 r. oddane w użytkowanie wieczyste zarówno osobom fizycznym jak i prawnym.
Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć grunty zabudowane wyłącznie budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi, czyli budynkami wolnostojącymi albo budynkami
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,
3) o których mowa w pkt 1 lub 2 wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Dokumentem potwierdzającym przekształcenie jest zaświadczenie, wydawane przez Burmistrza Nysy.
Tut. organ przekaże zaświadczenie do Sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, w terminie 14 dni od dnia jego wydania, a także doręczy zaświadczenie dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego. Doręczenie zaświadczenia na takie adresy uważane będzie za dokonane. Tym samym okoliczność, że adresat nie przebywa pod tym adresem, lub nie żyje, nie będzie miała znaczenia dla skuteczności samego doręczenia zaświadczenia.
Zaświadczenia wydawane będą z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, tj. od dnia 1 stycznia 2019 r., więc nie jest konieczne składanie wniosku o wydanie zaświadczenia.
Ustawa przewiduje również tryb wydania zaświadczenia:
– na wniosek właściciela z uzasadnieniem potrzeby dokonania czynności prawnej – wówczas tut. organ będzie miał 30 dni na jego wydanie,
– na wniosek właściciela (bez uzasadnienia) – wówczas  tut. organ będzie miał 4 miesiące na jego wydanie.
Zaświadczenia na wniosek podlegają opłacie skarbowej w wysokości 50 zł – dowód wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
Zaświadczenie stanowi podstawę wpisu:
– w II dziale księgi wieczystej – w miejsce  dotychczasowego prawa użytkowania wieczystego wpisane zostanie prawo własności gruntu,
– w dziale III księgi wieczystej – roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.
Jeżeli przekształcenie dotyczyć będzie nieruchomości gruntowej, z której zostały wydzielone samodzielne lokale, to wpis roszczenia o opłatę dokonany zostanie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej.
Z tytułu przekształcenia należne są Gminie Nysa opłaty.
Opłata przekształceniowa równa będzie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 r., wnoszona będzie przez okres 20 lat od daty przekształcenia.
Opłatę przekształceniową za rok 2019 będzie można wnieść w terminie do 29 lutego 2020r., a za lata kolejne do 31 marca z góry za dany rok.
Istnieje możliwość wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu na pisemny wniosek właściciela.
Wnosząc opłatę przekształceniową jednorazowo, można uzyskać bonifikatę w wysokości:
1) 60% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 40% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 30% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 20% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6) 10% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.
Warunkiem udzielenia bonifikaty jest brak zaległości finansowych wobec Gminy Nysa z tytułu podatku od nieruchomości i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości, której dotyczy przekształcenie.
W przypadku uiszczenia przez właściciela opłaty jednorazowej już po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu Burmistrz Nysy wyda z urzędu zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załączy do wniosku do Sądu o wykreślenie z działu III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.
Za wykreślenie wpisu przedmiotowego roszczenia Sąd pobierze opłatę stałą w wysokości 250 zł.
W przypadku uiszczenia jednorazowej opłaty przed wydaniem zaświadczenia           o przekształceniu (na pisemny wniosek właściciela), Burmistrz Nysy umieści taką informację w zaświadczeniu o przekształceniu, co spowoduje, że Sąd nie będzie zobligowany do wpisu  w III dziale księgi wieczystej roszczenia a opłatę, a zatem nie będzie konieczności późniejszego jej wykreślania, za uprzednim dokonaniem opłaty sądowej.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (IIp., pok. 213, tel. 77 4080576).

Podstawa prawna:

–    ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
–    uchwała nr V/57/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Nysa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.