WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

Data publikacji: 19 lipca 2019

Opis procedury:

Osoba chcąc uzyskać zaświadczenie powinna złożyć  wniosek, dołączając do niego dowód dokonanej opłaty (jeżeli zaświadczenie jest odpłatne).

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Nysie, Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 18 i 19 (parter) tel.: 77 40 80 637 i 77 40 80 606

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U.z 2019 r. poz. 1397);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2019r. poz. 1000);

Termin załatwienia:
Na miejscu z chwilą zgłoszenia, a w sprawach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających do 7 dni.

Wymagane dokumenty:

–  wniosek o wydanie zaświadczenia,

–  dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

–  pokwitowanie dokonanej opłaty.

Opłaty:
17 zł –   opłata skarbowa – wnoszona w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie na parterze lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA o/ w Opolu

Nr 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

Uwagi:
–  zaświadczenia załatwia się osobiście lub przez upoważnioną osobę.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.