[GN/5] PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Data publikacji: 24 lipca 2019

PROCEDURA NR 5:
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Opis procedury:

1.    Wszczęcie procedury przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dokonuje się na wniosek strony (użytkownika wieczystego). Wniosek należy złożyć na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Nysie lub wysłać na jego adres.
2.    Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje w drodze decyzji Burmistrza Nysy.
3.    Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej.
4.    Opłatę za przekształcenie, ustaloną decyzją administracyjną, wnosi się jednorazowo lub w ratach, na wniosek (na okres od 10 do 20 lat). Nieuiszczona część opłaty rozłożonej na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
5.    W przypadku rat wierzytelność z tytułu opłaty podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
6.    Burmistrz Nysy może udzielić, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nysie, bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości wykorzystywanych i przeznaczonych wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Komórka Geodezji i Obrotu Nieruchomościami (IIp., pok. 204, tel. 77 4080576).

Podstawa prawna:

–    ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  (Dz. U. z 2012r. poz. 83),
–    ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147, ze zmianami),
–    uchwała nr XVIII/266/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Termin odpowiedzi:

od 4 do 6 miesięcy – w zależności od stanu prawnego nieruchomości gruntowej.

Wymagane dokumenty:

–    wypełniony wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
–    odpis księgi wieczystej dla gruntu – oryginał (aktualny – ważny 3 miesiące od daty wystawienia) – wydaje Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nysie,
–    odpis ksiąg wieczystych lokalowych, jeżeli z wnioskiem występują właściciele, którym przysługuje udział w prawie użytkowania wieczystego,
–    ewentualne dokumenty potwierdzające następstwo prawne (np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa sprzedaży – akt notarialny).

Opłaty:

–    za operat szacunkowy, stanowiący podstawę do określenia wysokości opłaty za przekształcenie nieruchomości,
–    skarbowa za wydanie decyzji w kwocie 10 zł,
–    za przekształcenie: jednorazowo, w ratach (na wniosek strony), przy czym opłata ratalna spowoduje ustanowienie hipotecznego zabezpieczenia należności; koszty wpisu i wykreślenia hipoteki ponoszą wnioskodawcy.

Uwagi:

ostateczna decyzja przekształceniowa stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej, dokonanego na wniosek strony. Koszty związane z wpisem prawa własności do księgi wieczystej ponosi wnioskodawca.
W przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257).

Tryb odwoławczy:

od decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Nysy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.