[FN/FP/6] PODATEK ROLNY

Data publikacji: 16 grudnia 2020

Opis procedury

Podmiot opodatkowania podatkiem rolnym

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:

 1. właścicielami gruntów,
 2. posiadaczami samoistnymi gruntów,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi powierzchnia użytków rolnych lub gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, dla gospodarstw rolnych wyrażona w hektarach przeliczeniowych, dla pozostałych gruntów wyrażona hektarach wynikających z ewidencji gruntów i budynków.

Zasady ustalania podatku

Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Nysa jest w I okręgu podatkowym), zgodnie z poniższym wzorem:

 • dla gruntów gospodarstw rolnych

1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

 • dla pozostałych gruntów

ha fizyczny x równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy o podatku rolnym Rada gminy jest upoważniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej obowiązane są składać właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru
 3. w terminie do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu
 4. w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym.
 5. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku.
 6. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Terminy płatności
Dla osób prawnych i osób fizycznych:

 • 15 marzec,
 • 15 maj,
 • 15 wrzesień.
 • 15 listopad.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Wymagane dokumenty

 1. Deklaracja na podatek rolny – dla osób prawnych,
 2. Odpis KRS – dla osób prawnych
 3. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach – dla osób fizycznych
 4. Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i lasach – dla osób fizycznych

Płatności
Podatek rolny można zapłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie lub na indywidualny rachunek bankowy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
 2. UCHWAŁA NR XXXII49020 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa

Kontakt
Wydział Finansowy

 1. Osoby prawne – pok. 36, tel. 77 40 80 538
 2. Osoby fizyczne – pok. 36, tel. 77 40 80 540

(Do wypełnienia elektronicznie deklaracji wymagany program Adobe Acrobat Reader DC funkcja narzędzia wypełnij i podpisz. Zachęcamy również do składnia deklaracji przez portal ePUAP)

Link do usługi elektronicznej na platformie ePUAP

IR-1 Informacja o gruntach – Ministerstwo Finansów

DR-1 Deklaracja na podatek rolny – Ministerstwo Finansów

Załączniki

UCHWAŁA NR LXVI98822 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa – obowiązuje na 2023 r..pdf Rozmiar: 2.10 MB UCHWAŁA NR L/747/21 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa.pdf Rozmiar: 1.57 MB UCHWAŁA NR XXXII/490/20 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa.pdf Rozmiar: 1.61 MB Deklaracja_na_podatek_rolny.pdf Rozmiar: 742.04 KB dr1-01-18.pdf Rozmiar: 63.69 KB Informacja_o_nieruchomosciach_i_obiektach_budowlanych_o_gruntach_i_o_lasach-2.pdf Rozmiar: 726.79 KB ir1-01-18.pdf Rozmiar: 49.05 KB mf-broszura-dr-1.pdf Rozmiar: 861.88 KB mf-broszura-ir-1.pdf Rozmiar: 722.32 KB Uchwala_nr_LIX_888_18_Rady_Miejskiej_w_Nysie_w_sprawie_obnizenia_sredniej_ceny_skupu_zyta.pdf Rozmiar: 269.48 KB uchwala_Nr_XLIV_655_17_Rady_Miejskiej_w_Nysie_w_sprawie_obnizenia_sredniej_ceny_skupu_zyta_przyjmowanej_jako_podstawa_obliczenia_podatku_rolnego_na_obszarze_Gminy_Nysa.pdf Rozmiar: 237.14 KB Uchwała-Nr-XVII_279_19.pdf Rozmiar: 246.12 KB Zalacznik_do_deklaracji_na_podatek_rolny.pdf Rozmiar: 710.18 KB Zalacznik_do_informacji_o_nieruchomosciach_i_obiektach_budowlanych-1.pdf Rozmiar: 710.75 KB zdr1-01-111.pdf Rozmiar: 35.24 KB zdr2-01-07.pdf Rozmiar: 34.11 KB zir1-01-12.pdf Rozmiar: 34.77 KB zir2-01-08.pdf Rozmiar: 33.83 KB zir3-01-08.pdf Rozmiar: 32.18 KB