[USC/9] ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Data publikacji: 17 lipca 2019

Opis procedury:
Zgłoszenie noworodka dokonuje się w USC właściwego dla miejsca jego urodzenia.
Urodzenie dziecka należy zgłosić w terminie 21 dni od daty sporządzenia karty urodzenia. W przypadku gdy dziecko urodziło się martwe zgłoszenie urodzenia dziecka należy dokonać w terminie 3 dni od daty sporządzenia karty martwego urodzenia.
Jeżeli nie dokonasz rejestracji w wyznaczonym wyżej terminie dziecko zostanie zarejestrowane z urzędu i imię dziecku zostanie nadane z urzędu. O fakcie rejestracji dziecka z urzędu kierownik USC informuje rodziców dziecka. Po zarejestrowaniu dziecka kierownik USC występuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o nadanie nr PESEL.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązaniu są:

 • rodzice dziecka (jeżeli pochodzi ono z małżeństwa – wystarczy stawiennictwo jednego z małżonków);
 • matka dziecka, jeżeli ukończyła 16 lat;
 • przedstawiciel ustawowy matki dziecka lub opiekun, jeżeli nie ukończyła 16 lat;
 • pełnomocnik rodziców dziecka;
 • matka dziecka wraz z mężczyzną, który chce uznać ojcostwo dziecka (w sytuacji prawnie dozwolonej).

 

Dziecku można nadać tylko dwa imiona. Imię nie może być ośmieszające, zdrobniałe lub nieprzyzwoite. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale jest zwyczajowo przypisane do danej płci.

Jeżeli nie dokonasz wyboru imienia kierownik USC nada imię z urzędu.

Pamiętaj, że zgodnie z art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każde dziecko urodzone w trakcie trwania związku małżeńskiego lub urodzone w czasie 300 dni od prawomocności orzeczenia o rozwodzie lub separacji oraz zgonu męża, korzysta z domniemania prawnego, że pochodzi od męża lub byłego męża matki. Domniemanie to można obalić tylko na drodze powództwa o zaprzeczenie ojcostwa (wniosek do Sądu Rejonowego).

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski w Nysie  – Urząd Stanu Cywilnego (parter, pok.03 , tel.: 77 40 80 638, 77 40 80 627, 77 40 80 628)

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Termin załatwienia
Bez zbędnej zwłoki po wcześniejszym telefonicznym bądź osobistym umówieniu terminu wizyty w USC.

Wymagane dokumenty
Osoby zgłaszające urodzenie dziecka winny przedłożyć – dowody stwierdzające tożsamość (ważne dowody osobiste, paszporty) oraz kartę urodzenia dziecka.

Opłaty
Bez opłat.

Uwagi

 • zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od urodzenia dziecka, dziecko martwo urodzone w ciągu 3 dni,
 • do zgłoszenia urodzenia dziecka obowiązani są: ojciec lub matka dziecka, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zgłoszenia może dokonać również przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
 • inne szczególne zasady rejestracji urodzenia dziecka mają zastosowanie, gdy:
  • matka dziecka nie pozostaje w związku małżeńskim (panna, wdowa, rozwiedziona),
  • ojciec uznaje ojcostwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
  • rodzice dziecka zawarli związek małżeński po urodzeniu dziecka,
  • orzeczono przysposobienie dziecka,
  • rodzice są nieznani.

Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji odmownej w sprawie nadania dziecku imion, przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nysie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.