[IDG/DG/4/C] WYGAŚNIĘCIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ DZIAŁALNOŚCI/ZRZECZENIEM SIĘ LICENCJI

Data publikacji: 17 grudnia 2021

Opis procedury:

W ramach tej procedury można złożyć zawiadomienie o:

  • likwidacji działalności/zrzeczenie się licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,

składając właściwie wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

 

Dodatkowe czynności:

Likwidacja działalności gospodarczej w CEIDG – szczegółowe informacje dotyczące procedury dostępne są TUTAJ

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Biuro ds. Inwestorów i Działalności Gospodarczej (II piętro, pok. 211, tel. 77 4080603 lub 564).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ,
  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Natomiast sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Wymagane dokumenty:

  • zawiadomienie o likwidacji działalności/zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji,
  • oryginał udzielonej licencji do zwrotu.

 

Opłaty:

Bez opłat.

 

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Nysy (tj. organu, który wydał decyzję), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi:

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.