ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Data publikacji: 17 lipca 2019

Burmistrz Nysy jest właściwy do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w przypadku świadczenia usług na terenie Gminy Nysa.

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, pok. 035 (parter), tel. 774080523.

Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

I. Wniosek o udzielenia zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się
o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia w załączeniu.

II. Załączniki do wniosku:

Do wniosku o udzielenie zezwolenia dołącza się:

  1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
  2. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika;
  3. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

4. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez

stację zlewną spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków

wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr

188, poz. 1576).

III. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Nysa oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest do posiadania:

1. pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych:

a) spełniających wymagania techniczne oraz sanitarno – porządkowe określone w odrębnych przepisach;
b) oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);
c) zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;
d) zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych;

2. bazy transportowej zapewniającej:

a) codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych;
b) możliwość mycia pojazdów i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno – higienicznym po zakończeniu pracy;

3. umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej.

IV. Opłaty

  1. Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia – 107 zł,;
  2. Opłata skarbowa za zmianę zezwolenia – 53,50 zł;
  3. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem podmiotu zwolnionego z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku, w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Nysie nr ING Bank Śląski S.A. O/Opole 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809 (tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia/zmianę zezwoleniaw zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.)

V. Termin i sposób załatwienia sprawy

  1. Do zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie stosuje się przepisu art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819).
  2. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Nysy może:

– wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;

– dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Nysy, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VII. Uwagi końcowe

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Nysy wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

VIII. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827);

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299);

Uchwała nr XXXIII/523/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nysa.