ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Data publikacji: 17 lipca 2019
Kogo dotyczy Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nysa
Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy nastąpi w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Nysy może dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem

Wymagane dokumenty
 1. Aktualne zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów (nie dotyczy nieruchomości na terenie Gminy Nysa)
 3. Dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych z aktualnymi badaniami technicznymi
 4. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Opłaty

       Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 1. Opłata skarbowa za uzyskanie wpisu do rejestru – 107 zł;
 2. Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – 17 zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem
na rachunek bankowy w ING Bank Śląski O/Opole: 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

Tryb odwoławczy W przypadku wniesienia w drodze decyzji przez Burmistrza Nysy odmowy wydania zezwolenia, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni, za pośrednictwem Burmistrza Nysy
Uwagi
i dodatkowe informacje
Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Nysy wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Zezwolenie udziela się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Podstawa Prawna
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 5. Uchwała Nr XXXIII/523/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nysa